Bolagen

Statens bolagsinnehav är indelade enligt följande tre grunder för ägandet: finansiellt intresse, strategiskt intresse eller skötsel av en specialuppgift.

Statens bolagsinnehav enligt intressen och specialuppgifter


Majoritets- och minoritetsägda bolag

Med bolag med statlig majoritet avses bolag där den statliga ägaren har majoriteten av rösterna.

Minoritetsägda bolag är de bolag där statens innehav av aktiestocken och den rösträtt som innehavet medför är mindre än 50 procent.

Ägarandelar och riksdagsfullmakter

Solidium

Solidium Oy är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolaget har till uppgift att stärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och på lång sikt öka det ekonomiska värdet av innehavet. I Solidiums aktieportfölj ingår tolv börsnoterade bolag i vilka bolaget är minoritetsägare.

Solidium