Bolag med statlig majoritet och statens intressebolag

Bolag med statlig majoritet

Med statsbolag avses sådana aktiebolag där staten äger majoriteten av aktierna. I detta avsnitt finns grundläggande information om enskilda statsägda bolag, deras ekonomi och ersättning till ledningen.

Statens intressebolag

Statens intressebolag är de bolag där statens ägarandel av aktiestocken och den rösträtt som följer av ägandet är mindre än 50,1 procent.

Bolagen kan också grupperas enligt statens intresse som bolagets ägare. Ägandets natur avgörs då bl.a. utifrån vilket ministerium som ansvarar för bolagets ägarstyrning och påverkar hur stor ägarandel staten ska ha i bolaget.