Bolagen

I tabellen anges statens ägarandelar i olika bolag, och de fullmakter som riksdagen beviljat regeringen för att bredda bolagens ägarbas.

Statens innehavsandelar samt riksdagsfullmakterna den 30 november 2022

Samtliga totalt (antal) 70

  1. Av Neste Abp:s aktier ingår 8,31 % i Klimatfonden Ab:s balansräkning 
  2. Försörjningsberedskapscentralen 24,9 % 
  3. Statens direkta innehav 26,5 % av aktierna och 50,2 % av rösterna. Resten av aktierna ägs av det helt statsägda specialuppgiftsbolaget Gasonia Ab
  4. Finansministeriet 26,5 % av aktierna och 50,2 % av rösterna, Suomen Kaasuverkko Ab 73,5 % av aktierna och 49,8 % av rösterna 
  5. Ändringar i innehavet förutsätter godkännande av delägaravtalet
  6. I likvidation 
  7. Ägarstyrning vid ämbetsverket Business Finland 
  8. Ägarstyrning hos Utbildningsstyrelsen (UBS)
  9. Inbegriper Finavia Abp:s ägarandel 10,3%

... information inte tillgänglig

ANM = Arbets- och näringsministeriet
FM = Finansministeriet
KM = Kommunikationsministeriet
MM = Miljöministeriet
SHM = Social- och hälsovårdsministeriet
SRK = Statsrådets kansli
UM = Utrikesministeriet
UKM = Undervisnings- och kulturministeriet

Bolagsgrupp 1a: Som ägare har staten endast eller nästan enbart ett starkt placerarintresse.

Bolagsgrupp 1b: Utöver ett starkt placerarintresse hänför sig till bolaget också strategiska intressen, till följd av vilka det är skäl för staten att tills vidare kvarstå som en stark ägare eller på ett annat sätt säkerställa ifrågavarande strategiska intressen, om ägarandelen minskas eller om man avstår från ägandet.

Bolagsgrupp 2: Som ägare har staten ett specialintresse som anknyter till regleringen eller till myndighetsuppgifter: bolaget har en närings- eller samhällsuppgift eller en annan politisk uppgift eller en annan specialroll som staten har fastställt.