Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Genom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av Statsrådets kansli (VN TEAS), produceras information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade styrningen och den praktiska verksamheten.

Världen omkring oss förändras hela tiden. Följaktligen förändras också samhällets informationsbehov snabbt, och de hänför sig till allt större helheter och fenomen. Beredningen, beslutsfattandet och verkställandet i samhällspolitiken bör grunda sig på forskningsinformation. Genom att effektivisera användningen av forsknings-, prognostiserings-, utvärderings- och uppföljningsinformation kan man stärka kunskapsbasen för beslutsfattandet och därmed förbättra beslutens kvalitet och genomslagskraft. Det krävs en intensiv växelverkan mellan dem som producerar information och dem som utnyttjar den.

tietokayttoon.fi

E-mail: vnteas(at)vnk.fi

Pressmeddelanden

Utredning: Vindkraftsbyggande främjas bäst genom att förbättra myndighetsförfarandena

Government analysis, assessment and research activities Ministry of the Environment
Pressmeddelande 30.6.2021 9.16

Riksdagspartierna diskuterade långsiktig utveckling av FoUI-finansieringen

Prime Minister's Office
Pressmeddelande 22.6.2021 16.52

Finanspolitiska ministerutskottet anser att inhemsk vaccinutveckling bör finansieras – Utredningsprojekt om inledande av vaccinproduktion

Ministry of Economic Affairs and Employment Prime Minister's Office
Pressmeddelande 22.6.2021 10.57

Utredning: Finland ligger långt efter sina konkurrentländer när det gäller forsknings- och utvecklingsfinansiering – brist på kompetenta personer utgör en broms för FoU-investeringar

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 22.6.2021 8.49

Kontaktpersoner

Risto Alatarvas, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160024  


Sanna Malkki, sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160312