Statssekreteraren och understatssekreteraren

Till statsrådets kansli har sedan 1990 utnämnts en statssekreterare för statsministerns mandatperiod. Statsministerns statssekreterare leder som ministerns närmaste medhjälpare beredningen i statsrådet, främjar och följer genomförandet av regeringsprogrammet samt ansvarar för samarbetet med ministerierna.

Statssekreteraren leder statsrådets kanslis verksamhet biträdd av understatssekreteraren. Statssekreteraren är också ordförande för ministeriernas kanslichefsmöten. Statssekreterare vid statsrådets kansli är Raimo Luoma.

Sekreterare Miia Maffeo, tfn 09 160 22017

 

Understatssekreterare Timo Lankinens uppgift är att leda och övervaka kansliets verksamhet. Understatssekreteraren sörjer för kvaliteten på lagberedningen och för samordningen av tjänstemannaberedningen inom kansliet samt svarar för beredningen av målsättningarna inom kansliet och för uppföljningen av dem.

Understatssekreteraren leder och utvecklar kansliets förvaltning samt sörjer för den allmänna säkerheten och beredskapen inom kansliet. Dessutom är understatssekreteraren föredragande vid statsrådet när regeringen bildas.

Sekreterare Anu Hares, tfn 0295 160 308