FI SV EN

Totalreformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering

Den 5 september 2013 godkände statsrådet i sitt allmänna sammanträde ett principbeslut om en totalreform av forskningsinstituten och forskningsfinansieringen.

I principbeslutet definieras åtgärdskomplexen för reformen av forskningsinstituten och forskningsfinansieringen och preciseras de ansvariga ministerierna för varje helhet.

Statsrådets kansli har till uppgift att sörja för den övergripande koordineringen av verkställigheten och att följa upp den.

Åtgärderna omfattar strukturella reformer och reformer som gäller forskningsfinansieringen samt genomförande och uppföljning av reformen. Reformen genomförs 2014–2017.