Tidsplan

Statsrådets kansli tillsatte projektet om framtidsredogörelsen den 20 mars 2012. Statsrådet beslutade den 30 oktober 2013 att lämna redogörelsen "Välfärd genom hållbar tillväxt" till riksdagen, där den började behandlas den 7 november 2013. Framtidsutskottet beredde ett betänkande om framtidsredogörelsen, och den 1 oktober 2014 fattade riksdagen beslut om att godkänna ett ställningstagande förenligt med betänkandet. 

Projektets faser

1. Framsynsfasen

Fasen hade som syfte att presentera visioner om sådana framtida utvecklingstrender som erbjuder möjligheter och lösningar att bygga och upprätthålla en hållbar tillväxt och välfärd i Finland. Sitra, Finlands Akademi, Tekes och arbets- och näringsministeriet var statsrådets kanslis partner i genomförandet av framsynsfasen. Framsynsfasen bestod av två delar:

  • I den första delen av framsynsfasen genomfördes en nätenkät för allmänheten, man analyserade bakgrundsmaterial och ordnade workshopar. Utifrån detta arbete sammanfattades frågorna om hållbar utveckling och framtida välfärd i sex teman. Detta arbete blev klart våren 2012.
  • Framsynsfasens andra del inleddes sommaren 2012. De sex temana för framsyn dryftades i arbetsgrupper som skisserade upp framtidsscenarion för 2030 och gestaltade utvecklingsvägar mot dessa. Samtidigt ordnades även regionala diskussionsmöten på sju orter. Framsynsfasen blev klar i början av 2013 och framsynsrapporten offentliggjordes den 14 februari 2013.

2. Strategifasen

Strategifasen resulterade i regeringens framtidsvision och riktlinjer för verksamheten. Fasen inleddes i början av 2013 och avslutades då redogörelsen överlämnades till riksdagen.

3. Genomförandefasen

Genomförandet inleddes när redogörelsen hade blivit färdig. Centrala frågor i genomförandet är bl.a. reformarbete som görs med hjälp av försök, utvecklande av nationella tillvägagångssätt för framsyn och utnyttjande av de möjligheter som öppen information erbjuder. Redogörelsens riktlinjer är en central utgångspunkt när ministerierna bereder sina framtidsöversikter – översikterna offentliggjordes i september 2014.