Alternativa modeller för Social trygghet 2030

Reformprojektet för grundskydd och aktivitet Toimi syftar till att skapa tydligare visioner om olika lösningar för Social trygghet 2030 för att stödja nästa regerings arbete och beslutsfattande.

För närvarande finns det endast utkast till alternativa modeller, och de bearbetas i takt med att arbetet fortskrider. Tidigare versioner och mer detaljerade beskrivningar, som också innefattar preliminära antaganden om samhällets tillstånd och människans roll, finns på vår webbplats (på finska):
Alternativ, juni 2018

De utarbetade utkasten baserar sig på riktlinjer som projektets uppföljningsgrupp fastställde utifrån en alternativkarta den 24 maj 2018. 
Alternativkartan (på finska)

Mål och utgångspunkter för alternativen

  • Målet är att totalreformen genomförs stegvis – enskilda frågor finjusteras inte.
  • De möjligheter som digitalisering och artificiell intelligens för med sig utnyttjas.
  • Hållbarheten inom den offentliga ekonomin beaktas med tanke på den stigande försörjningskvoten i Finland.

Eftersträvade egenskaper hos alternativen

  • Ett tydligare system och förmåner som har slagits samman till större helheter.
  • Belönande och positiva incitament i stället för nedskärningar och sanktioner.