FI SV

Projektet för statsrådets förvaltningsenhet 2015

Statsrådets kansli tillsatte i början av december 2013 ett projekt för statsrådets förvaltningsenhet 2015 med uppdrag att bereda koncentreringen av statsrådets och dess ministeriers förvaltnings- och serviceuppgifer till statsrådets förvaltningsenhet från och med den 1 mars 2015.

Statsrådets förvaltningsenhet leder, samordnar och utvecklar statsrådets och dess ministeriers gemensamma förvaltning, interna verksamhet, ekonomisk planering och tillvägagångssätt samt producerar gemensamma tjänster och utvecklar statsrådets allmänna verksamhetskultur.

Projektet är en del av projektet för att reformera av centralförvaltningen. Projektledare är förvaltningsdirektör Janne Kerkelä. Projektets mandat löper ut den 28 februari 2015.

Regeringen lämnade den 16 oktober 2014 en proposition om de lagstiftningsändringar som krävs för inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet. Enligt propositionen svarar statsrådets kansli för statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänster.

De centrala målen för projektet är att

 • utnyttja personalens omfattande kompetens i högre grad,
 • förbättra effektiviteten och produktiviteten,
 • göra tillvägagångssätten och processerna enhetligare
 • öka funktionssäkerheten.

De gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänsterna stöder utvecklingen mot en enhetligare organsationskultur och ett enhetligare statsråd. För att detta mål ska nås krävs det förändringar förutom i strukturerna också i processerna och verksamhetskulturen.

Projektets tidsplan

I projektets första fas utarbetades förslag till vilka uppgifter som ska koncentreras till förvaltningsenheten. Orförandena för regeringspartierna slog den 13 maj 2014 fast vilka uppgifter som ska koncentreras till enheten. Efter detta inleddes projektets andra fas, där förslag till författningsändringar, budgetförslag samt övriga förslag som är nödvändiga för inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet och för koncentreringen av uppgifter, tjänster och andra resurser bereddes. Efter att regeringspartiernas ordförande den 9 september 2014 godkänt överföringen av resurserna och författningsändringarna i anslutning till projektet inleddes projektets tredje fas.

I den tredje fasen förbereds organiseringen av funktionerna för statsrådets förvaltningsenhet, som placeras i statsrådets kansli, och verksamhetsmodellerna och verksamhetsprocesserna för de gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänsterna så att den nya enheten kan inleda sin verksamhet den 1 mars 2015. Det viktiga är att säkerställa kontinuiteten för de tjänster som koncentreras och identifiera de centrala utvecklingsuppgifter som behöver inledas först. 

Projektet har hållit informationsmöten för de anställda som övergår till statsrådets förvaltningsenhet och för deras chefer. För att stödja omställningen har det vid varje ministerium utnämnts en person som ansvarar för överföringen.

Under projektets tredje fas poängteras också vikten av att de anställda vid ministerierna har möjlighet att medverka i byggandet av statsrådets och ministeriernas nya förvaltning. De anställda får också sin röst hörd bl.a. genom en elektronisk enkät och vid olika tankesmedjor.

Projektets organisering

Understatssekreterare Timo Lankinen leder projektberedningen vid statsrådets kansli. En styrgrupp bestående av kanslicheferna vid inrikesministeriet, kommunikationsministeriet, finansministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet och statsrådets kansli samordnar beredningen. Styrgruppen, som består av regeringspartiernas ordförande, drar upp riktlinjer för projektets framskridande.

Vid sidan av projektledaren har projektchefer utnämnts för projektet. En del av projektcheferna har uppgiften som huvudsyssla.

Följande projektchefer har utnämnts för de olika uppgiftsområdena:

 • personaladministration, förvaltningsdirektör Aino Jalonen från miljöministeriet
 • statsrådets förvaltnings- och utvecklingsprocesser samt förfaranden och verksamhetskultur, utvecklingsrådet Kari Laine från inrikesministeriet
 • lokalförvaltning, ämbetsverkstjänster, säkerhet och beredskap, konsultative tjänstemannen Heikki Hovi från statsrådets kansli
 • informationsförvaltning, dataadministrationsdirektör Teemu Anttila från försvarsministeriet
 • intern kommunikation och informationstjänster, informationsdirektör Kaija Uusisilta från inrikesministeriet
 • översättning och språktjänster, translatorsbyråns chef, regeringsrådet Katarina Petrell från statsrådets kansli
 • avtalstjänster och övriga juridiska tjänster, upphandling och reseadministration, förvaltningsdirektör Eeva Pystynen från jord- och skogsbruksministeriet
 • verksamhets- och ekonomiplanering, ekonomiförvaltning och bokföringsenheten, ekonomidirektör Jukka Aalto från inrikesministeriet
 • informationsstyrning och arkivbildning, chefen för informationstjänsten Anne Niemi från kommunikationsministeriet
 • lagberedning, lagstiftningsrådet Sami Kivivasara från finansministeriet.

För genomförandet av projektets tredje fas utnämndes fr.o.m. den 1 september 2014 också två projektchefer: personalchef Selena Savo från finansministeriet och överinspektör Jouni Rutanen från justitieministeriet.

Assitent för projektet är Linda Forsman från finansministeriet.

Beredningsgrupperna, som leds av projektchefer, består av experter från alla ministerier. Gruppernas mål är att under projektets tredje fas planera verksamheten och uppgifterna för det egna uppgiftsområdet så att statsrådets förvaltningstjänster säkerställs både under övergångsperioden och efter att den egentliga verksamheten har inletts. Närmare uppgifter om gruppernas uppgifter och sammansättningar finns i beslutet om tillsättande.

För projektet har det tillsatts en personalpolitisk beredningsgrupp som styr, följer och stöder arrangemangen kring personalens ställning när statsrådets förvaltningsenhet inrättas, och i de omställningar som detta medför.

Samarbetsförfarandet i samband med projektet ordnas som förvaltningsövergripande samarbetsförfarande som en del av projektet både vid ministerierna och separat i deras samarbetsorgan. Den förvaltningsövergripande samarbetsgruppen för projektet tillsattes den 24 mars 2014.

Kontaktinformation

Projektledare Janne Kerkelä
tfn 0295 160 381
janne.kerkela(at)vnk.fi