EU:n ja Britannian tuleva suhde

Erosopimuksen ainoa tehtävä on varmistaa Britannian hallittu ero EU:sta. Se ei sisällä määräyksiä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklassa kuitenkin edellytetään, että erosopimus tehdään ”ottaen huomioon puitteet, jotka sääntelevät eroavan valtion myöhempiä suhteita unioniin”. Tästä syystä Britannian kanssa on neuvoteltu Eurooppa-neuvoston 17.10.2019 hyväksymä yhteinen poliittinen julistus tulevan suhteen puitteista. Julistuksessa esitetään yhteinen näkemys siitä, minkälaista tulevaa suhdetta neuvotteluissa tavoitellaan. 

Julistuksen mukaan tulevasta suhteesta tulee mahdollisimman läheinen ja laaja. Se tulee kattamaan lähes kaikki politiikka-alat, joilla yhteistyötä nykyisinkin tehdään.  Julistus on – toisin kuin oikeudellisesti sitova erosopimus – luonteeltaan poliittinen instrumentti. Erosopimuksen 184 artiklassa osapuolet sitoutuvat pyrkimään parhaansa mukaan neuvottelemaan nopeasti tulevaa suhdetta koskevista erillisistä sopimuksista ja järjestelyistä. Kyse on velvollisuudesta neuvotella vilpittömässä mielessä, ei velvollisuudesta saavuttaa tietty lopputulos.

Tulevan suhteen lopullinen muoto ja syvyys ratkeaa vasta varsinaisissa neuvotteluissa. Paljon riippuu etenkin Britannian tulevalle suhteelle asettamista reunaehdoista. Kaikilla aloilla tuleva suhde jää joka tapauksessa selvästi EU-jäsenyyttä etäisemmäksi. Esimerkiksi kauppa- ja taloussuhteen pohjaksi tulee tavanomainen vapaakauppasopimus.

Tulevasta suhteesta neuvotellaan samalla tavalla kuin muistakin EU:n kansainvälisistä sopimuksista. Komissio neuvottelee EU:n puolesta neuvoston antamien neuvotteluohjeiden pohjalta. Tavoitteena on, että yleisten asioiden neuvosto valtuuttaa 25.2.2020 komission aloittamaan neuvottelut, ja hyväksyy sille annettavat neuvotteluohjeet. Neuvotteluohjeet julkistetaan niiden hyväksymisen jälkeen.

Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa siirtymäkauden päättyessä vuoden 2020 lopussa. Aikataulu on tiukka. On mahdollista, että joillakin aloilla pudotaan 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.