Asumisen merkitykset

Asuminen on ihmisen elämän merkittävimpiä ratkaisuja. Se on myös yhteiskunnan tasolla keskeinen tekijä, kun tarkastellaan toimeentuloa.

Asumisessa on tapahtumassa muutoksia kotitalous- ja perherakenteiden muuttuessa. Yksinasuvien miesten määrä on kaksinkertaistunut parin vuosikymmenen aikana, ja etenkin työikäisten yksin asuminen lisääntyy. Väestön ikääntymisen myötä esteettömän asumisen tarpeet lisääntyvät. Myös uudenlaiset asumismuodot lisääntyvät.

Yhä useampi kotitalous saa eri etuusreiteistä tukea asumiseensa, vaikka kotitaloudessa on myös palkkatuloja. Asumisen kustannukset ovat vahvasti jakaantuneet kasvukeskusten - etenkin pääkaupunkiseudun - ja niiden ulkopuoliseen alueen välillä. Myös asunnottomuus on alueellisesti erilaistunutta.

Rakenteellisten muutosten yhteydessä työpaikkojen alueellinen muutos heijastuu myös asumiseen. Työllistyminen voi edellyttää asuinpaikan muutosta, mikä tuottaa vähenevän kysynnän alueilla vaikeuksia, koska n. 70 % suomalaisista asuu omistusasunnoissa.

Ilmiön kuvaus tulostettavana A4 tietoruutuna

 

Kirjallisuutta

Asumistuen tulorajojen vaikutus yksinasuvien verotettaviin tuloihin.
Ahti, M. 2015. VATT Muistiot 43.

Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus.
Hankeryhmän raportti. Ympäristöministeriön raportteja 4/2015.

Housing allowance and rents: Evidence from a stepwise subsidy scheme.
Eerola, E. & Lyytikäinen, T. 2017. VATT Working Papers 88.

Mikä perhe? Perhe eri kulttuureissa.
Haapasaari, O. & Korhonen, E. 2013. Väestöliitto.

Asumisen tuet vuokralaisen näkökulmasta.
Huhtala, V-V, Kekäläinen, A. & Noro, K. 2017. PTT raportteja 257.

Sosiaaliturvan rajoilla. Kirjoituksia kansainvälisestä sosiaalioikeudesta.
Kalliomaa-Puha, L. & Tuovinen, A-K. (toim) 2017. Kela.

Työmarkkinoiden polarisaatio ja työvoiman liikkuvuus – mihin
rutiininomaista työtä tekevät työntekijät päätyvät?

Maczulskij, T. & Kauhanen, M. 2016. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 3/2016.

Työn perässä? Selvitys alueellisesta ja ammatillisesta liikkuvuudesta STX
Finland Rauman telakalta irtisanottujen keskuudessa.

Ålander, T. & Sillanpää, K. TEM 13/2016.

Keskeisten muutosten kuvaajia

Yksin asuvien asumistuen käyttö kasvanut reippaasti – asuntokuntien koossa tapahtuneet muutokset hitaampia