Oikeudenmukaisuus

Sosiaalipoliittisen järjestelmän kannatusperusta (legitimiteetti) on sen elinehto. Kannatus perustuu siihen, että kansalaiset luottavat järjestelmään ja uskovat sen kohtelevan ihmisiä oikeudenmukaisesti, yhdenvertaisesti ja tehokkaasti.

Nykyvaiheen järjestelmän legitimiteettiä arvioidaan muuttuvissa tilanteissa. Esimerkiksi kysymykset perustulosta ja velvoittavuudesta ovat nostaneet keskustelua arvoperustan muutoksesta.

Suurta kritiikkiä on kohdistunut järjestelmän pirstaleisuuteen ja monimutkaisuuteen (ns. byrokratialoukut), jotka heikentävät luottamusta järjestelmään.

Yhteiskunnan ja ihmisten elämäntilanteiden lisääntyvä monimuotoisuus haastaa järjestelmän käsitteitä ja määritelmiä uusien sosiaalisten riskien noustessa yhä enemmän turvan tarpeen perustaksi.

Ilmiön kuvaus tulostettavana A4 tietoruutuna

Keskeisten muutosten kuvaajia

Merkittäviä toimeentulo-ongelmia on yhä noin 7%:lla kotitalouksista