Tausta

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaisesti valtion sektoritutkimuslaitokset kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Perustutkimuksen työnjako yliopistojen ja sektoritutkimuslaitosten välillä selkeytetään mahdollistaen sektoritutkimuslaitosten tehtävien siirtäminen yliopistojen yhteyteen ja niiden yhteistyötä vahvistetaan.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston hallinnollinen asema säilytetään nykyisenä ja neuvoston koordinoivaa roolia sektoritutkimuksen suuntaamisessa ja kansallisessa tutkimusinfrastruktuuripolitiikassa vahvistetaan.

Valtion sektoritutkimuksen tavoitteita koordinoidaan valtioneuvoston kansliassa. Oikeuspoliittisen tutkimuksen voimavaroja vahvistetaan sektoritutkimuksen rakenneuudistuksen yhteydessä. Itämeren tutkimus järjestetään haasteita vastaavaksi varmistamalla merentutkimuksen resurssit ja kokoamalla ne yhteen monitieteelliseksi kokonaisuudeksi.

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi tutkimus- ja innovaationeuvosto asetti 15. joulukuuta 2011 asiantuntijaryhmän tekemään ehdotuksen valtion tutkimuslaitoskentän kokonaisuudistuksesta.

Asiantuntijaryhmän tehtäväksi asetettiin valmistella ehdotus malliksi, jolla toteutetaan valtion tutkimuslaitoskentän rakenteellinen uudistaminen, vahvistetaan tutkimuslaitosten ohjausta, uudistetaan laitosten rahoitusta ja parannetaan voimavarojen kohdentumista yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. Asiantuntijaryhmä luovutti esityksensä syyskuussa 2012 pääministerin johtamalle tutkimus- ja innovaationeuvostolle.

Hallitus käsitteli valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen jatkovalmistelua iltakoulussaan keskiviikkona 10. lokakuuta 2012 ja päätti, että uudistuksesta ja sen keskeisistä toimista päätetään valtioneuvoston periaatepäätöksellä lausuntokierroksen jälkeen. Hallitus linjasi tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen tavoitteeksi, että tutkimus toimii yhteiskunnan kehittämisen ja päätöksenteon strategisena resurssina ja kokonaisuudistus toteutetaan 2013–2016 (valmistelun viivästyttyä aikataulua on siirretty eteenpäin 2014–2017). Valmistelua varten iltakoulussa asetettiin ministeriryhmä. Valtioneuvoston kanslia lähetti asiantuntijaryhmän mietinnöstä lausuntopyynnön, johon saatiin määräaikaan 15. marraskuuta 2012 mennessä yhteensä 77 lausuntoa.

Lausunnot mietinnöstä Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus - ehdotus kokonaisuudistukseksi

Valtioneuvoston kanslia lähetti tutkimus- ja innovaationeuvoston asettaman asiantuntijaryhmän mietinnöstä Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus – ehdotus kokonaisuudistukseksi  12.10.2012 päivätyn lausuntopyynnön, johon pyydettiin vastaukset 15.11.2012 mennessä.

Valtioneuvoston kanslia vastaanotti mietinnöstä yhteensä 77 lausuntoa:

Ministeriöt

1. UM: ulkoasiainministeriö
2. OM: oikeusministeriö
3. SM: sisäasiainministeriö
4. PLM: puolustusministeriö
5. VM: valtiovarainministeriö
6. OKM: opetus- ja kulttuuriministeriö
7. MMM: maa- ja metsätalousministeriö
8. LVM: liikenne- ja viestintäministeriö
9. TEM: työ- ja elinkeinoministeriö
10. STM: sosiaali- ja terveysministeriö
11. YM: ympäristöministeriö

Tutkimuslaitokset

12. OPTULA: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
13. VATT: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
14. Kotus: Kotimaisten kielten keskus
15. GL: Geodeettinen laitos
16. Evira: Elintarviketurvallisuusvirasto
17. Metla: Metsäntutkimuslaitos
18. MTT: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
19. RKTL: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
20. IL: Ilmatieteenlaitos
21. GTK: Geologian tutkimuskeskus
22. KTK: Kuluttajatutkimuskeskus
23. MIKES: Mittatekniikan keskus
24. VTT
25. THL: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
26. TTL: Työterveyslaitos
27. STUK: Säteilyturvakeskus
28. SYKE: Suomen ympäristökeskus

Yliopistot

29. UNIFI: Suomen yliopistot ry
30. AYO: Aalto yliopisto
31. HY: Helsingin yliopisto
32. ISY: Itä-Suomen yliopisto
33. JY: Jyväskylän yliopisto
34. LY: Lapin yliopisto
35. OY: Oulun yliopisto
36. TTY: Tampereen teknillinen yliopisto
37. TaY: Tampereen yliopisto
38. TY: Turun yliopisto
39. VY: Vaasan yliopisto

Muut tutkimusta tekevät organisaatiot

40. Arkistolaitos
41. Etla: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
42. Palkansaajien tutkimuslaitos
43. PTT: Pellervon taloustutkimus
44. Kela: Kansaneläkelaitos

Tutkimuksen rahoittajat

45. Sitra
46. SA: Suomen Akatemia
47. Tekes

Työ- ja elinkeinoelämän järjestöt

48. Akava
49. EK: Elinkeinoelämän keskusliitto
50. JHL: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
51. MTK: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
52. Palkansaajajärjestö Pardia ry
53. SAK ja STTK
54. Suomen Lääkäriliitto
55. SMT: Suomen Merentutkijat ry
56. SLC: Svenska lantbruksproducenternas centralförbund slc r.f.
57. Tehy ry
58. TEK: Tekniikan akateemisten liitto ry
59. Tieteentekijöiden liitto
60. YKL: Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto

Muut sidosryhmät

61. Arctia Shipping Oy
62. Arene: Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto
63. BirdLife Suomi ry
64. Finavia Oyj
65. Suomen Kuntaliitto
66. Liikenneturva
67. Maanmittauslaitos
68. Met Office
69. Paikkatietoasiain neuvottelukunta
70. Puolustusvoimat
71. Rajavartiolaitos
72. Suomalainen tiedeakatemia
73. SLL: Suomen luonnonsuojeluliitto
74. TSV: Tieteellisten seurain valtuuskunta
75. Trafi: Liikenteen turvallisuusvirasto
76. Vaisala Oyj
77. VTV: Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtioneuvoston periaatepäätös tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta

Valtioneuvosto hyväksyi 5. syyskuuta 2013 yleisistunnossaan tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskevan periaatepäätöksen. Valtioneuvoston periaatepäätös pohjautuu hallituksen 10. lokakuuta 2012 iltakoulussaan tekemiin linjauksiin.