Tietoa sosiaaliturvauudistuksen tueksi

Hanke on tuottanut järjestelmäkuvauksia ja aihioita sosiaaliturvan perusvalinnoista, kerännyt näkemyksiä eri tahoilta ja tuottanut tietoa päätöksenteon tueksi.

Yksinkertaistettuja aihioita sosiaaliturvan perusvalinnoista  

Toimi-hankkeessa on pohdittu sosiaaliturvan perusvalintoja hahmottelemalla keskenään erilaisia painotuksia kuvaavia, yksinkertaistettuja aihioita tulevaisuuden sosiaaliturvan suunnista (Liite 1). Aihiot sisältävät erilaisia painotuksia yksilökohtaisuuden, kotitalouskohtaisuuden, vastikkeellisuuden, vastikkeettomuuden, syyperustaisuuden ja universaalisuuden suhteen.

Hanke ei esitä tai suosita tiettyjä ratkaisuja, vaan tuo näkyväksi päätöksenteossa vastaan tulevia valintoja ja linjauksia. Yksinkertaistettuja aihioita linjattiin kuvattavaksi kolme erilaista, tietoisena siitä, että monia muitakin kokonaisuuksia olisi voitu muodostaa. Yksinkertaistetut aihiot kuvaavat perusvalintojen erilaisia yhdistelmiä.

Asumisen tukemisen kysymysten nähdään liittyvän olennaisesti laajemmin asuntopolitiikkaan. Aihioiden kuvauksissa on nostettu esiin linjauksiin soveltuvia vaihtoehtoja.  

Sosiaaliturva kattaa laajan kokonaisuuden ja järjestelmän muodostaminen edellyttää lukuisia ratkaisuja. Aihioiden kuvauksissa mainitaan vain muutamia esimerkinomaisia piirteitä, ei kaikkia yksittäisiä etuuksia tai edunsaajaryhmiä. Aihioissa ei myöskään erikseen nimetä perusoikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia, koska suhteessa niihin ei ole linjattu muutoksia.  Aihiot eivät hankkeen linjauksen mukaisesti ota kantaa etuustasoihin, eikä niissä ole ehdotuksia eläkejärjestelmän tai verotusjärjestelmän muutoksiin.

Hankkeen on tarkoitus tukea näkemysten muodostamista sosiaaliturvan uudistamisesta. Hankkeen seurantaryhmä on keskustellut aihioista eri vaiheissa, mutta ei ole pyrkinyt asettamaan niitä paremmuusjärjestykseen. Aihiot eivät ole seurantaryhmän hyväksymiä, ja jäsenillä on erilaisia näkemyksiä niiden perusvalinnoista sekä niiden käytettävyydestä jatkovalmistelussa. Aihiot tarjoavat kuitenkin tarkoituksensa mukaisesti mahdollisuuden alustavasti arvioida, minkä suuntaisia vaikutuksia erilaisilla perusvalinnoilla on.
Liite 1: Yksinkertaistettuja aihioita sosiaaliturvan perusvalinnoista
Alustavia laskelmia tulonjakovaikutuksista, liitteen 1 oheismateriaalia
Aihioiden visualisointi, liitteen 1 oheismateriaalia
Visualisointi etuuskokonaisuuksien selkeyttämisestä, liitteen 1 oheismateriaalia 
Hahmotelmia asumisen tukimuotojen uudistamisesta osana Toimi-hanketta

Hankkeen tausta- ja oheisaineistot

Hankkeen toiminnassa on muodostunut monipuolista liite- ja tausta-aineistoa. Aineisto tarjoaa näkökulmia seurantaryhmän yhteisesti toteamiin uudistuksen linjauksiin, mutta se muodostaa myös itsenäisiä kokonaisuuksia eikä sitä ole käsitelty hankkeen seurantaryhmän työssä.

Uudistuksen valmistelun tueksi hankkeessa on tuotettu erilaisia jäsennyksiä ja kuvauksia sosiaaliturvan nykyjärjestelmästä, kerätty kansalaisarvioita sekä muodostettu lähempiä tarkasteluja työn edetessä pohdituista teemoista.

Sosiaaliturvan perusvalintojen yksinkertaistetuista aihioista on laadittu laadullisia arviointeja, järjestetty kansainvälinen kuuleminen, alueellisia asiantuntijakuulemisia sekä väestöryhmäkohtaisia arviointipöytiä.  Aihioiden kehittämisen tueksi on tehty hyvin alustavia numeerisia arviointeja, osoittamaan mitä reunaehtoja tulee huomioida. Lisäksi on kuultu alustavia erillisarvioita sukupuolten tasa-arvon ja perusoikeuksen näkökulmasta. Huomioita näistä on koottu kunkin aihion kuvauksen yhteyteen sekä hankkeen aineistokokonaisuuteen. Aihioiden yleispiirteisyys ja etuustasojen täsmentymättömyys eivät mahdollista yksityiskohtaisempia vaikutusarviointeja, joiden tulee olennaisesti liittyä mahdolliseen jatkotyöskentelyyn.

Hankkeen yhteydessä on valmisteltu ehdotus digitalisaation ja tekoälyn merkittävästä hyödyntämisestä sosiaaliturvan uudistamisessa.
Liite 2: Plan D -erityisselvitys: Ehdotus digitalisaation ja tekoälyn merkittävästä hyödyntämisestä
Liite 2: PPT-esittely: Ehdotus digitalisaation ja tekoälyn merkittävästä hyödyntämisestä
Verkkouutinen 30.10.2018: Pääjohtaja Antti Koivula erityisselvittäjäksi

Aihioiden linjausten pohjalta Kokeileva Suomi on valmistellut kokeiluarvioinnin, jossa esitetään ja arvioidaan mahdollisia kokeiluita sosiaaliturvan uudistuksen tueksi.
Liite 3: Kenttäkokeet sosiaaliturvan uudistamisen apuvälineenä

Osana selkeämmän ja ymmärrettävämmän järjestelmän vaadetta sekä digitalisaation hyödyntämispyrkimystä Kela on valmistellut Byrokratian purkupaketin, jossa tarkastellaan lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeita ja mahdollisuuksia byrokratian vähentämiseksi, mukaan luettuna tulorekisterin mahdollisuudet ja hyödyntämisen edellytykset.
Liite 4: Byrokratian purkupaketti: Byrokratialoukut asiakkaan ja Kelan toimeenpanon näkökulmasta
Liite 4: Byrokratian purkupaketti, tausta-aineistoa