Yhteinen näkemys sosiaaliturvan peruspilareista

Yhteinen näkemys sosiaaliturvan uudistamisen tarpeesta ja tulevaisuuden sosiaaliturvan peruspilareista ohjaa jatkotyötä.

Sosiaaliturvan uudistamisen perusteita

Sosiaaliturvan ydintä on toimeentulon turvaaminen sosiaalisten riskien kohdatessa ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden turvaaminen. Suomalainen sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentulon turvaavista etuuksista. Olennaista on säilyttää järjestelmän luotettavuus ja ymmärrettävyys.

Sosiaaliturvan uudistamistarve johtuu monesta syystä:

 • Väestön ikärakenteen muutos, jota syntyvyyden aleneminen jyrkentää, tulee edellyttämään työllisyysasteen nostamista kestävyysvajeen kattamiseksi.
 • Työn murros muuttaa tulon hankkimisen tapoja ja elämäntilanteiden vaihtumisia, mikä haastaa sosiaaliturvassa käytetyt määritelmät ja järjestelmän joustavuuden.
 • Palvelut ja etuudet ovat aikojen kuluessa kehittyneet eri vaiheissa ja erillään, ja niiden yhteen toimivuutta on kehitettävä vastaamaan paremmin ihmisten tarpeita.
 • Kansainvälisesti vertaillen suomalaisen sosiaaliturvan erityispiirteenä on nähty pitkät jaksot, jolloin tukea tarvitsevaa ihmistä ei oikea-aikaisesti kohdata eikä hänen tilanteeseensa tartuta.
 • Toinen suomalaisen järjestelmän erityispiirre on toimeentulotuen korostunut rooli syyperusteisten, ensisijaisten perusturvaetuuksien pitkäkestoisena täydentäjänä.
 • Sosiaaliturvajärjestelmän koetaan olevan monimutkainen ja vaikeaselkoinen. Pirstaleisuus korostuu sektorirajoja ylitettäessä.
 • Digitalisaatio mahdollistaa monia uudenlaisia ratkaisuja.

Tulevaisuuden sosiaaliturvan peruspilarit

Hankkeen parlamentaarinen, laaja-alainen seurantaryhmä on linjannut peruspilarit, jotka muodostavat uudistuksen pitkän tähtäimen tavoitteet. Ne ohjaavat useamman hallituskauden kestävää uudistustyötä:

 • Sosiaaliturvan tulee vastata perustuslain mukaisesta huolen pitämisen velvoitteesta.
 • Sosiaaliturvan tulee omalta osaltaan vastata ihmisten osallisuuden ja merkityksellisyyden tarpeisiin sekä tukea työllisyyttä, aktiivisuutta ja elinikäistä oppimista.
 • Sosiaaliturvaan kuuluvien palveluiden ja etuuksien tulee nivoutua paremmin yhteen.
 • Sosiaaliturva tukee yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa, joka on sopusoinnussa julkisen talouden kanssa.
 • Sosiaaliturvan tulee olla nykyistä selkeämpi ja ymmärrettävämpi.