Turvallisuus ja tilannekuva

Valtioneuvoston kanslian tehtäviin kuuluu valtioneuvoston yhteinen tilannekuva, varautuminen ja turvallisuus sekä häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen.

Yleisen tilannekuvan ylläpitoon kuuluu päättäjien informointi.

Valtioneuvosto, ministeriöt ja toimivaltaiset viranomaiset vastaavat kokonaisturvallisuuteen liittyvästä varautumisesta, häiriötilanteiden hallinnasta ja toiminnan johtamisesta. Tehtävät hoidetaan normaalien toimivaltuuksien pohjalta, jotka perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Valtioneuvoston kanslia vastaa häiriötilanteiden hallinnan yleisestä yhteensovittamisesta valtioneuvostossa sekä sovittaa yhteen valtionhallinnon viestintää varsinkin häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Häiriötilanteiden hallintaan liittyvän valmistelun tukena hyödynnetään ministerivaliokuntia, kansliapäällikkökokousta, valmiuspäällikkökokousta ja ministeriöiden yhteistyön pysyviä yhteistyöelimiä sekä tarvittaessa häiriötilanteen luonteesta riippuen turvallisuuskomitean  asiantuntemusta. Turvallisuuskomitean tehtävään ei kuulu häiriö- tai poikkeustilanteen johtaminen eikä ohjaaminen.

Valmiuspäällikkökokoukset

Valmiuspäällikkökokouksen tehtävänä on sovittaa yhteen ministeriöiden toimet häiriötilanteissa. Kokousten puheenjohtajana toimii valtioneuvoston turvallisuusjohtaja.

Ministeriöissä on valmiuspäällikkö, valmiustoimikunta sekä valmiussihteeri.

Tilannekeskustoiminta

Oikean tiedon saatavuus, toimivaltaisen viranomaisen käsitys tapahtuneesta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä sekä heidän arvionsa tilanteen kehittymisvaihtoehdoista luovat edellytykset päätöksenteolle ja johtamiselle kaikilla toiminnan tasoilla. Operatiivinen vastuu johtamisesta ja tilannekuvasta on toimivaltaisella viranomaisella.

Valtiojohdon tilannekuvan ylläpitäminen on valtioneuvoston kanslian strateginen tehtävä. Valtioneuvoston kansliassa toimii valtioneuvoston tilannekeskus, joka tuottaa reaaliaikaista turvallisuustapahtumatietoa ja toimivaltaisten viranomaisten tiedoista koottua tilannekuvaa.

Tilannekeskus yhdistää eri viranomaisilta ja avoimista lähteistä saadut tiedot ja raportoi niiden pohjalta valtionjohdolle ja eri viranomaisille. Tilannekeskus toimii myös Suomen kansallisena yhteyspisteenä muun muassa Euroopan unionin suuntaan erikseen määritellyllä tavalla.