Esipuhe

Valtionhallinnon toimintaan kuuluvat keskeisesti avoimuuden, sananvapauden ja yhdenvertaisen kohtelun edistäminen. Suomen mediaympäristö on yksi maailman vapaimmista.

Tässä järjestyksessään viidennessä valtionhallinnon viestintäsuosituksessa linjataan viestintää ohjaavat arvot, kerrotaan viestinnän tehtävistä sekä kuvataan viestinnän muutosta ja sen vaikutuksia valtionhallinnon viestintään. Suositus toimii perustana ja selkänojana organisaatioiden omille tarkemmille viestintäohjeille.

Suositus korostaa hallinnon avoimuutta viranomaisten päivittäisessä työssä. Avoin ja vuorovaikutteinen viestintä kuuluu keskeisesti hyvään hallintoon. Luotettavuus on viranomaisten kaiken toiminnan perusta ja hallinnon viestinnän paras kilpailutekijä. Avoimuus ja luottamus kulkevat käsi kädessä. Ilman avoimuutta ei voi olla luottamustakaan.

Viranomaisten on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Ymmärrettävyys on onnistuneen viestinnän edellytys. Kansalaisella on oikeus saada itseään koskevat viranomaistiedot sellaisessa muodossa, että hän ymmärtää ne vaivatta.

Kansalaisten ja muiden sidosryhmien odotukset tulee tuntea. Eri sidosryhmiä palvellaan tasapuolisesti, ja eri näkökulmat otetaan viestinnässä tasapuolisesti huomioon. Palveluhenkisyys korostuu kaikessa vuorovaikutuksessa.

Viestintä on organisaation päivittäistä strategista toimintaa, jota johdetaan, suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään. Viestintä kuuluu kaikkien työhön. Organisaation johto vastaa avoimuuden toteutumisesta käytännössä. Viestinnän asiantuntijat toimivat johdon ja työntekijöiden tukena ja kumppaneina viestinnässä. Suositus onkin tarkoitettu kaikille valtionhallinnossa työskenteleville, ei vain viestinnän ammattilaisille.

Viranomaisten viestintäyhteistyötä tarvitaan yhä enemmän laajojen yhteiskunnallisten uudistusten läpiviemisessä. Yhteistyötä tarvitaan myös, sillä viestinnässä on jatkuvasti varauduttava yllättäviin tilanteisiin. Tämä edellyttää valmiuksia reagoida nopeasti ja joustavasti eri viestintäkanavissa ja yhä enemmän myös virka-ajan ulkopuolella. Yhteistyöllä voidaan yhdistää voimavaroja osaamisessa ja löytää rohkeasti uudenlaisia tapoja viestiä.

Tarve mitata ja arvioida viestinnän vaikuttavuutta sekä saada tietoa toimintaympäristöstä kasvaa koko ajan. Yhtenä jatkovalmistelun kohteena voisikin olla kehittää valtionhallinnolle yhteisiä viestinnän mittaamisen, arvioinnin ja seurannan työkaluja viestinnän jatkuvan kehittämisen tueksi.

Suositus perustuu valtioneuvoston kanslian maaliskuussa 2016 asettaman työryhmän työlle, ja se korvaa 15. syyskuuta 2010 annetun valtioneuvoston kanslian yleisohjeen valtionhallinnon viestinnästä.

Viestitään avoimesti, rohkeasti ja yhdessä.

Helsingissä 25. marraskuuta 2016

Juha Sipilä
Pääministeri

Markku Mantila
Valtioneuvoston viestintäjohtaja