1 Avoimuus on toiminnan perusta

 

Valtionhallinnon viestinnän tavoitteet ja periaatteet pohjautuvat perusoikeuksiin, kuten:

  • sananvapauteen
  • yhdenvertaisuuteen
  • osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksiin
  • oikeusturvaan
  • oikeuteen omaan kieleen ja kulttuuriin 

Keskeisin perusoikeus valtionhallinnon viestinnän kannalta on oikeus saada tietoja viranomaisten julkisista päätöksistä ja niiden valmistelusta. Viranomaisilla on velvollisuus edistää toimintansa avoimuutta sekä tuottaa ja jakaa tietoa, jotta kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan viranomaisen toiminnasta, vaikuttaa valmisteilla oleviin asioihin sekä valvoa etujaan ja oikeuksiaan.

Viestinnän tehtävänä on tukea demokratian toimivuutta, kansalaisten oikeuksien toteutumista ja yhteisöjen ja yritysten toimintaa. Viestinnässä pitäisikin kysyä: keiden kaikkien tulee tietää asiasta, miten erilaiset yleisöt tavoitetaan ja miten heidän osallisuutensa voi toteutua. Viranomaisen tulee suunnitella viestintäänsä niin, että voidaan tavoittaa eri kohderyhmät, järjestää palveluja koskeva neuvonta ja huolehtia median erityisistä tiedontarpeista.

Julkisen tiedon on oltava mahdollisimman hyvin saatavilla ja hyödynnettävissä. Tässä auttaa hyvä tiedonhallintatapa, jossa määritellään, miten viranomainen käsittelee hallussaan olevaa tietoa. Organisaatiossa pitää olla selkeät menettelytavat julkisuuspäätösten tekemiseen, jotta päätökset asiakirjan luovuttamisesta pystytään tekemään huolellisesti ja nopeasti.

Viranomaisen on huolehdittava siitä, että työntekijät tuntevat julkisuuslain periaatteet ja osaavat soveltaa niitä omassa työssään. Myös kielilainsäädännön tuntemus ja viestinnän ymmärrys ovat osa ammattitaitoa.