Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
18.2.2016 13.45
Tiedote 65/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 18.2.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 7/2016 vp) eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kaikkia tuomioistuimia koskeva yhteinen tuomioistuinlaki, joka sisältäisi yleiset säännökset tuomioistuimista ja tuomareista. Lakiin koottaisiin nykyisin eri tuomioistuimia koskevissa laeissa ja asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten tehtävistä, organisaatiosta ja hallinnosta sekä niiden jäsenistä ja muusta henkilöstöstä. Korkeimmasta oikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetut lait kuitenkin säilytettäisiin. Tuomioistuinlakiin sisällytettäisiin myös tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja asetuksen säännökset. Niin ikään valtion virkamieslain tuomarin virkamiesoikeudellista erityisasemaa koskeva sääntely sijoitettaisiin tuomioistuinlakiin. Asetuksen tasoisesta sääntelystä pääsääntöisesti luovuttaisiin. Tarkemmat määräykset tuomioistuinten toiminnan järjestämisestä annettaisiin kunkin tuomioistuimen työjärjestyksessä. Päällikkötuomareiden virat täytettäisiin pääsääntöisesti seitsemän vuoden määräajaksi. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit nimitettäisiin kuitenkin vakinaisesti. Tuomareiden koulutusta kehitettäisiin. Koulutuksen suunnittelusta vastaisi riippumaton tuomarinkoulutuslautakunta. Tuomioistuintyöskentelyn perustiedot ja -taidot antavaan yhden vuoden tuomioistuinharjoitteluun tulisi keskitetty valtakunnallinen haku- ja valintamenettely sekä valtakunnallinen koulutusohjelma. Vähintään kolme vuotta soveltuvaa työkokemusta hankkineet juristit voisivat hakeutua kolmivuotisiin asessorin koulutusvirkoihin. Lait haastemieslain muuttamisesta ja oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 6 §:n muuttamisesta on tarkoitettu tuleviksi voimaan mahdollisimman pian. Muut ehdotetut lait on tarkoitettu tuleviksi voimaan 1.1.2017. (OM ylijohtaja Kari Kiesiläinen 0295 150 138)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 8/2016 vp) eduskunnalle laiksi maakaaren muuttamisesta. Maakaarta ehdotetaan muutettavaksi siten, että uusista kiinnityksistä annettaisiin vain sähköisiä panttikirjoja. Myös kiinnityksiä muutettaessa kirjaamisviranomainen muuttaisi vanhat kirjalliset panttikirjat sähköiseen muotoon. Vanhoja kirjallisia panttikirjoja ei voisi enää siirtymäkauden jälkeen käyttää uuden panttioikeuden perustamiseen. Maakaareen ehdotetaan myös muita muutoksia, jotka muun muassa helpottaisivat vanhojen kirjallisten panttikirjojen niin sanottua massamuuntamista sähköisiksi. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.6.2017. Panttioikeuden perustaminen luovuttamalla kirjallinen panttikirja velkojalle saamisen vakuudeksi olisi kuitenkin mahdollista vielä vuoden 2019 loppuun asti. (OM lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen 0295 150 264)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 9/2016 vp) eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioksi. Lisätalousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan lisäystä 51 miljoonaa euroa ja varsinaisiin tuloihin 10 miljoonaa euroa. Esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 41 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2016 ehdotetaan 5,4 miljardia euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Hallituksen esitys (HE 10/2016 vp) eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain 21 ja 209 §:n muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on luopua vesien laadun tutkimiseen liittyvästä kansallisesta hyväksymismenettelystä. Ehdotuksena on, että Suomen ympäristökeskukselle osoitettu tehtävä poistettaisiin ympäristönsuojelulain 21 §:stä. Samoin poistettaisiin hyväksymismenettelyä koskeva säännös 209 §:stä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2016. (YM hallitussihteeri Erja Werdi 0295 250 312)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 18.2.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) 5 §:n mukaan julkisen hallinnon tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseksi on ministeriöiden ja kunnallishallinnon pysyvänä yhteistyö- ja neuvotteluelimenä valtiovarainministeriön yhteydessä julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää julkisen hallinnon toimintatapojen ja palveluiden tuotantotapojen uudistamista ja käyttöönottoa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä sekä antaa julkisen hallinnon tietohallintoa koskevia suosituksia. Asetuksen 3 §:ssä säädetään neuvottelukunnan tehtävistä ja 4 §:ssä neuvottelukunnan toiminnan järjestämisestä. Asetuksen 3 §:ää täsmennetään vastaamaan voimassa olevaa julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknistä toimialaa koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi JUHTA:n tehtävää tietojen ja tietoaineistojen käytön seurannassa ja edistämisessä laajennetaan koskemaan myös muita kuin julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettuihin tietojärjestelmiin talletettuja tietoja. Myös seurantatehtävää laajennetaan tietohallintohankkeista laajemmin julkisen hallinnon ICT-toiminnan edistymisen ja kustannuskehityksen seurantaan. Neuvottelukunnan toiminnan järjestämisestä koskevaa 4 §:ää muutetaan poistamalla säännöksestä pysyvät neuvottelukunnan jaostot. Neuvottelukunta voi nimetä jaostoja ja työryhmiä joustavasti ja tarpeen mukaisesti. Asetus tulee voimaan 1.3.2016. (VM neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari 0295 530 096)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Selkämerellä vuonna 2016 ja valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Suomen kilohailikiintiö uhkaa täyttyä siten, että merkittävä osa Suomen silakkakiintiöstä uhkaa jäädä käyttämättä. Tämän vuoksi annetaan uusi valtioneuvoston asetus, jolla rajoitettaisiin kilohailin ja silakan troolikalastusta niillä Selkämeren alueilla, joilla alkuvuonna on saatu poikkeuksellisen runsaasti kilohailia. Asetus tulee voimaan 20.2.2016 ja on voimassa 1.5.2016 saakka. Asetuksen voimassaoloaikana arvioidaan edellytykset kalastuksen avaamiseksi uudelleen. Tavoitteena on mahdollistaa silakan troolikalastus koko Selkämerellä touko- ja kesäkuun pääkalastuskaudella. Lisäksi muutetaan asetusta silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016 siten, että kielletään silakan ja kilohailin troolikalastus Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella, lukuun ottamatta Suomen perusviivan sisäpuolista merialuetta Suomenlahdella. Näin enintään 24 metrin pituisilla kalastusaluksilla edelleen jatkuva kalastus keskeytetään loppuvuoden ajaksi. Tässä kalastuksessa saadaan suuria määriä kilohailia, jota koskeva Suomen kiintiön käyttöaste on jo 85 prosenttia. Asetus tulee voimaan 20.2.2016 ja on voimassa vuoden 2016 loppuun. (MMM kalatalousneuvos Risto Lampinen 0295 162 458)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 6 §:ään lisätään täsmennys, jonka mukaan vaatimus maatalousmaan pitämisestä avoimena koskisi vain aloja, joita ei käytetä varsinaiseen maataloustoimintaan. Lisäksi täsmennetään viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisvaatimuksen täyttäviä viljelykasveja. Asetukseen lisätään viherryttämistuen ja nuoren viljelijän tuen hehtaarikohtainen määrä vuodelle 2016. Vuonna 2016 nuoren viljelijän tuen enimmäismäärä on 1 prosentti vuosittaisesta kansallisesta enimmäismäärästä. Asetuksen 20 §:ää tarkennetaan siten, että perustukea, viherryttämistukea ja nuoren viljelijän tukea ei makseta sellaisesta viljelystä, jossa viljelykasvien juuret eivät ole yhteydessä maaperään. Asetus tulee voimaan 23.2.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 18 §:ää muutetaan siten, että viljelijän on tehtävä hakemus luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklassa tarkoitettuun valvontajärjestelmään liittymisestä viimeistään 30.4. luomusitoumuksen hakuvuonna. Asetuksen 22 §:n 1 momenttia täsmennetään eläinyksikkömäärän laskemisen osalta niissä tapauksissa, joissa eläinlaji vaihtuu kesken sitoumuskauden. Laskennan perusteena olevaa eläinlajia voi muuttaa vain sitoumus- tai kalenterivuoden alusta. Asetuksen liitteeseen 1 lisätään avomaanvihanneksiin salaatti. Asetuksen liitteeseen 2 lisätään myyntikasveihin syyskaura ja linssi. Asetus tulee voimaan 23.2.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus julkisen valvonnan alaisista vesitutkimuslaitoksista annetun asetuksen kumoamisesta. Asetuksen (vesitutkimusasetus) mukaisia hyväksymisiä ei ole tehty lähes 15 vuoteen eli vuoden 2002 jälkeen. Lisäksi osa asetuksen mukaisesta sääntelystä on sittemmin siirretty lain tasolle ja tästäkin sääntelystä on tarkoitus luopua kokonaan pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman vastaisena. Vesitarkkailututkimuksia tarjoavat yritykset voivat jatkaa toimintaansa kuten ennenkin. Asetus kumotaan tarpeettomana. Asetus tulee voimaan 1.9.2016. (YM hallitussihteeri Erja Werdi 0295 250 312)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 18.2.2016 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa Suomen kestävän kehityksen toimikunta toimikaudeksi 18.2.2016-31.12.2019. Toimikunnan tehtävänä on kytkeä globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, keskeiseksi osaksi kansallista kestävän kehityksen työtä. Toinen päätehtävä on edistää kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen - Suomi jonka haluamme 2050 - toimeenpanoa. Yhteiskuntasitoumus on Suomen linjaus kestävästä kehityksestä ja työkalu käytännön työhön. Tavoitteena on moninkertaistaa toiminnallisten sitoumusten määrä ja lisätä sitoumusprosessin vaikuttavuutta. Toimikunnan puheenjohtaja on pääministeri Juha Sipilä ja varapuheenjohtaja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Hallituksen lisäksi toimikunnassa ovat edustettuina muun muassa eduskunta, ministeriöt, elinkeinoelämä, kunnat ja alueet, ammattiliitot, kirkko, tiede ja tutkimus sekä järjestöt. (VNK osastopäällikkö Janne Kerkelä 0295 160 381)
Tiedote
Päätöksen istuntoaineisto

Päätös vahvistaa ministeri Stubbin vuosilomaan rinnastettava vapaa 22.-24.2. ja 26.2.2016. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women CSW) 60 istuntoon 14.-24.3.2016 New Yorkissa ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, varapuheenjohtaja pysyvä edustaja Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja jäsenet ovat ulkoasiainneuvos Anne Lammila ulkoasiainministeriöstä, pysyvän edustajan sijainen Jouni Laaksonen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, lähetystöneuvos Ann-Sofie Stude ulkoasiainministeriöstä, ministerineuvos Pasi Pöysäri Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka ulkoasiainministeriöstä, neuvonantaja Leena Akatama ulkoasiainministeriöstä, avustaja Niina Nykänen ulkoasiainministeriöstä, avustaja Verna Adkins Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, erityisavustaja Eeva Salmenpohja sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Hanna Onwen-Huma sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylitarkastaja Anni Kaukoranta sosiaali- ja terveysministeriöstä, puheenjohtaja Sari Raassina tasa-arvoasiainneuvottelukunnasta (sosiaali- ja terveysministeriö), pääsihteeri Hannele Varsa tasa-arvoasiainneuvottelukunnasta (sosiaali- ja terveysministeriö), kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnasta (eduskunta) ja puheenjohtaja Tiina Tuomela Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:stä. (UM lähetystöneuvos Nina Nordström 0295 350 104)

Päätös asettaa julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta toimikaudeksi 1.3.2016-28.2.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen (lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara) valtiovarainministeriö, julkisen hallinnon ICT-osasto; varapuheenjohtaja: varatoimitusjohtaja Hanna Tainio (erityisasiantuntija Tommi Karttaavi) Suomen Kuntaliitto, tietohallintopäällikkö Ari Vähä-Erkkilä (kehittämispäällikkö Kirsi Hagman-Seppänen) Kansaneläkelaitos, johtaja Hannu Sirén opetus- ja kulttuuriministeriö (tietohallintojohtaja Tarmo Maunu oikeusministeriö), tietojohtaja Tiina Pesonen sosiaali- ja terveysministeriö (järjestelmäpäällikkö Kaija Martiskainen sisäministeriö), teollisuusneuvos Sirpa Alitalo työ- ja elinkeinoministeriö (tietohallintopäällikkö Pekka Sinkkilä liikenne- ja viestintäministeriö), ylijohtaja Päivi Laajala (neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen) valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto, viestintäjohtaja Jussi Salmi ympäristöministeriö (tietohallintojohtaja Antti Vertanen maa- ja metsätalousministeriö), tietotekniikkapäällikkö Markku Raitio Helsingin kaupunki (tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko Vantaan kaupunki), tietohallintojohtaja Pekka Kantola Kuusamon kaupunki (kunnanjohtaja Heidi Rämö Lempäälän kunta), kunnanjohtaja Mikael Grannas Sipoon kunta (kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen Mikkelin kaupunki), johtaja Maria Taipale Raision seudun koulutuskuntayhtymä (tietohallintopäällikkö Timo Tervo Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä), johtaja Juha Kinnunen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Oulun kaupunki) ja kehityspäällikkö Tanja Rantanen (erityisasiantuntija Karri Vainio) Suomen Kuntaliitto. Valtiovarainministeriö nimeää neuvottelukunnalle sihteeristön. (VM neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari 0295 530 096)

Päätös myöntää vastavakuuksia vaatimatta 2 410,6 miljoonan erityisen nosto-oikeuden (SDR) suuruinen valtiontakuu Suomen Pankille Kansainvälisen valuuttarahaston jäsenosuuden käytöstä Suomen Pankille mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Lisäksi myönnetään vastavakuuksia vaatimatta 1 133,88 miljoonan erityisen nosto-oikeuden (SDR) suuruinen valtiontakuu Suomen Pankille Kansainvälisen valuuttarahaston New Arrangements to Borrow -järjestelyn käytöstä Suomen Pankille mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Valtiontakuusta ei peritä takuumaksua, koska valtiontakuuna kohteena olevissa järjestelyissä on kyse Suomen valtion jäsenyydestä Kansainvälisessä valuuttarahastossa seuraavien jäsenvelvoitteiden toimeenpanosta. Samalla kumotaan aiemmat Suomen Pankille myönnetyt valtiontakuut Kansainvälisen valuuttarahaston jäsenosuuden ja New Arrangements to Borrow -järjestelyn käytöstä Suomen Pankille. Päätöksessä määrätään lisäksi valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin tehtävistä, jotka liittyvät valtiontakuun hallintaan ja Suomen Pankin raportointivelvollisuudesta valtiovarainministeriölle ja valtiokonttorille. (VM neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro 0295 530 302)
Tiedote

Päätös vapauttaa lakimies Pasi Pönkä keskusverolautakunnan jäsenen tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen veroasiantuntija Jukka Hakola ja keskusverolautakunnan varajäseneksi Hakolan tilalle johtaja Henrik Raunio 1.3.2016 lukien lautakunnan 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Päätös myöntää professor of practice Anne Brunilalle ero strategisen tutkimuksen neuvoston jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen johtaja Petra Lundström neuvoston 31.12.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM opetusneuvos Erja Heikkinen 0295 330 101)

Päätös Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajan sekä liikenne- ja viestintäministeriön ja sisäministeriön erovuoroisten jäsenten ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten asettamisesta vuosiksi 2016 ja 2017. Puheenjohtaja on kansanedustaja Kalle Jokinen ja jäsenet ovat liikenneneuvos Sabina Lindström varajäsenenään liikenneneuvos Risto Murto liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä poliisitarkastaja Jari Pajunen varajäsenenään poliisitarkastaja Seppo Sivula sisäministeriöstä. (LVM yli-insinööri Marcus Merin 0295 342 374)
Tiedote

Päätös nimetä suomalais-norjalaisen rajavesistökomission suomalaiset jäsenet sekä komission suomalainen puheenjohtaja 18.2.2016 lukien 31.12.2018 päättyväksi kaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): johtaja Timo Jokelainen (neuvotteleva virkamies Outi Mähönen) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, opettaja, yrittäjä, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Toini Sanila (toimittaja, yrittäjä, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsen Veikko Väänänen) Inarin kunta sekä käsityöntekijä, poromies, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanvaltuuston jäsen Ilmari Tapiola (kirvesmies, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsen Mika Aikio) Utsjoen kunta. Komission suomalaiseksi puheenjohtajaksi nimetään johtaja Timo Jokelainen. (YM ympäristöneuvos Hannele Nyroos 0295 250 211)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 18.2.2016 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Päivi Rotola-Pukkilalle virkavapautta 1.3.2016-31.7.2016. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Oikeustieteen kandidaatti Krista Oinonen ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2016-31.7.2016, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Lähetystöneuvokset Mikko Hautala ja Timo Heino ulkoasiainneuvoksen virkoihin 1.9.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Hallitussihteeri, oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri Juha Post opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin virkaan 1.4.2016 lukien. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 0295 330 235)

Valtioneuvosto myönsi Riitta Johanna Rihto-Kekkoselle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.3.2016-28.2.2017. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)

Oikeustieteen maisteri Virve Karoliina Haapajärvi työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2016-28.2.2017, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Johanna Rihto-Kekkosen virkavapauden ajaksi. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)

Diplomi-insinööri, ylitarkastaja Ari Kangas ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.4.2016 lukien. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

Oikeustieteen maisteri, valtiotieteiden maisteri, lainsäädäntösihteeri Anna Charlotta von Troil ympäristöministeriön hallitussihteerin virkaan 1.3.2016 lukien. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 54/2015 vp). Ulkomaalaislakia muutetaan siten, että lyhytaikaisen viisumin epäämis-, mitätöimis- ja kumoamispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus tutkii, onko viisumia koskeva päätös tehty viisumisäännöstön menettelysäännösten mukaisesti ja onko päätös perustunut säännöstössä säädettyihin epäämis-, mitätöimis- ja kumoamisperusteisiin. Oikaisuvaatimusmenettelyä käytetään viisumiasioissa vain, kun on kyse ulkomailla Suomen edustuston tekemästä viisumin epäämis-, mitätöimis- tai kumoamispäätöksestä. Laki tulee voimaan 1.4.2016. (UM ulkoasiainneuvos Päivi Blinnikka 0295 351 066)

Laki perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta (HE 78/2015 vp). Perusopetuslakia muutetaan siten, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien maksujen enimmäismäärää korotetaan. Enimmäismaksu 570 tunnin osalta nostetaan 120 euroon ja 760 tunnin osalta 160 euroon kuukaudessa. Samalla tiukennetaan velvollisuutta jättää maksu perimättä tai alentaa sitä, jotta perheen pienituloisuus ei muodostu esteeksi lapsen osallistumiselle toimintaan. Laki tulee voimaan 1.8.2016. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)

Tasavallan presidentti hyväksyisi kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja sen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 85/2015 vp). Sopimuksen tärkeimmät muutokset koskevat suurimpia sallittuja painoja tavarankuljetuksissa, vastavuoroista syrjimättömyyttä tienkäyttömaksuissa, henkilöiden noutamista toisesta maasta taksilla ja kansainvälisen sopimuksen mukaisen kansallisen ajokortin kelpoisuutta. Sopimus allekirjoitettiin Pietarissa 15.9.2014. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kun sopimus tulee voimaan. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Moskovan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Hannu Himasen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016, Soulin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Matti Heimosen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016 sekä Tel Avivin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Leena-Kaisa Mikkolan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Mikko Hautala Moskovassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien, ulkoasiainneuvos Eero Suominen Soulissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien, Nikosian suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Anu Saarela Tel Avivissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien sekä ulkoasiainneuvos Timo Heino Nikosiassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Budapestin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Petri Tuomi-Nikulan sivuakkreditointi Sloveniaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Korkeimman hallinto-oikeuden viiteen määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Kari Tornikoski ajalle 1.3.-31.12.2016, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Antti Pekkala ajalle 1.3.-31.12.2016, neuvotteleva virkamies, OTT, VT Tuomas Kuokkanen ajalle 1.5.-1.12.2016, maaoikeusasioiden vastuutuomari, käräjätuomari, OTK, VT Anna-Elina Lampi-Fagerholm ajalle 1.3.-31.12.2016 ja markkinaoikeustuomari, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, OTK, VT, LL.M Maarit Lindroos ajalle 1.3.-31.12.2016. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Hovioikeudenlaamanni Jukka Taavi Sakari Heikkilä Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.3.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Inka-Maaria Margareetta Grönqvist Vantaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Mikko Eljas Sihvola Vantaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Hanna Katariina Väliaho Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Katja Karoliina Mäki Varsinais-Suomen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2016 lukien ja kihlakunnansyyttäjä Panu Petteri Perälä Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Vakuutusoikeustuomari Kaius Juhani Vuoristo vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.3.2016 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, markkinaoikeustuomari Maarit Leila Elina Lindroos Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2016 lukien ja hallinto-oikeustuomari Jaana Maarit Moilanen Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2016 lukien. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, ylitarkastaja Pentti Tapio Sorsa Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2016 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Anu Kristiina Koivuluoma Itä-Suomen hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan komentaja Jussi Mattila 1.3.2016-28.2.2019 väliseksi ajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä 0295 140 431)