Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsministerns upplysning om Finlands beredskap för den eventualitet att coronaviruset sprids

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.2.2020 16.04 | Publicerad på svenska 27.2.2020 kl. 16.15
Statsministerns upplysning
Statsminister Sanna Marin. Bild: riksdagen

Med reservation för ändringar:

Ärade talman,

Den luftvägsinfektionsepidemi orsakad av ett nytt coronavirus som bröt ut i Kina i början av året har snabbt spridit sig till flera olika länder. Globalt har det rapporterats drygt 80 000 fall av smitta och knappt 3 000 dödsfall. Största delen av smittfallen har konstaterats i provinsen Hubei i Kina, där den nya virusstammen först observerades. I Finland har vi berett oss på epidemier på ett omsorgsfullt och systematiskt sätt, och vår lagstiftning är uppdaterad.

Enligt nuvarande uppgifter har de flesta av dem som insjuknat av viruset haft lindriga symtom och återhämtat sig väl hemma. Hos en del kan infektionen dock leda till en allvarligare sjukdomsform, såsom lunginflammation. Bland dem som hör till riskgruppen för allvarligare symtom finns äldre och personer med bakomliggande sjukdomar. De behöver oftare än andra intensivvård efter att ha drabbats av viruset. Hos barn har sjukdomen varit mycket lindrig. Bland unga och personer i medelåldern har allvarliga sjukdomsformer varit sällsynta.

I Europa har hittills cirka 480 sjukdomsfall konstaterats, varav största delen i Italien. Fyra italienska regioner har hittills definierats som epidemiområden. I Finland har två sjukdomsfall bekräftats. Finland har god beredskap för situationen.

I flera EU-länder har man under de senaste dagarna konstaterat fall av smitta som härstammar från Italien, och det är sannolikt att sjukdomen fortsätter att spridas både i Italien och annanstans i Europa. Även om antalet rapporterade fall i Kina minskar, har antalet fall ökat framför allt i Sydkorea och Iran.

Ärade talman,

Det är naturligt att allmänhetens oro för en virusepidemi ökar i takt med att nya sjukdomsfall konstateras i geografiskt sett närmare områden. Världshälsoorganisationens bedömning är att coronaviruset lätt sprider sig från ett land till ett annat, och därför har även Finland på bred front inom olika förvaltningsområden berett sig på att sjukdomen sprider sig. Enligt den information som regeringen har fått kommer coronavirusfall att förekomma också i Finland. För närvarande är det ännu svårt att uppskatta i vilken omfattning sjukdomen kommer att förekomma, men vi har beredskap för flera olika situationer.

Ärade talman,

Detta är inte första gången en ny smittsam sjukdom bryter ut i ett land och sprider sig också till Finland. Lyckligtvis är det inte heller första gången vi bygger upp beredskap för epidemier och pandemier. Finland är ett land där hälso- och sjukvården fungerar väl och myndigheternas yrkesskicklighet är förstklassig.

Finland har arbetat långsiktigt för att stärka den internationella beredskapen när det gäller hälsosäkerhet. Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd koordinerar och följer det internationella läget tillsammans med Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och Världshälsoorganisationen WHO. I Finland handlar vi i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar och i tillämpliga delar i enlighet med beredskapsplanen för pandemi och planen för materiell beredskap, och i sjukvårdsdistrikten används redan befintliga anvisningar och beredskapsplaner för SARS- och MERS-coronavirus.

Finland har goda förutsättningar att vårda sjuka, även om social- och hälsovården måste bereda sig på större belastning än vanligt. Coronaviruset har nyligen lagts till förteckningen över allmänfarliga smittsamma sjukdomar, vilket gör att lagen om smittsamma sjukdomar kan verkställas vid behov. Den materiella beredskapen bland annat när det gäller skyddsutrustning har setts över, och även om ytterligare utrustning behövs är situationen bättre än i många europeiska länder.

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar kommuner, sjukvårdsdistrikt, Institutet för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverken och social- och hälsovårdsministeriet att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem bland befolkningen. Den nationella beredskapen för smittsamma sjukdomar och samarbetet mellan ministerierna samordnas av social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriet koordinerar också samarbetet och informationsutbytet mellan internationella organisationer och sakkunniginrättningar samt med Europeiska kommissionen.

Social- och hälsovårdsministeriet följer aktivt och upprätthåller den nationella och internationella lägesbedömningen i samarbete med de andra behöriga myndigheterna, och beredskapsåtgärderna uppdateras efter behov.

I egenskap av nationell sakkunniginrättning stöder Institutet för hälsa och välfärd ministeriet, upprätthåller ett rikstäckande epidemiologiskt uppföljningssystem samt styr och stöder bekämpningen av smittsamma sjukdomar i kommunerna och vid verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för de nationella anvisningarna och informationen och ger befolkningen anvisningar för att undvika smitta och förebygga att viruset sprids. Institutet samarbetar också intensivt med nationella och internationella sakkunniginrättningar.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd håller nära kontakt med de behöriga myndigheterna inom andra förvaltningsområden och med andra ministerier, såsom arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, kommunikationsministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet. Utifrån uppföljningen och analyserna av situationen har man bland annat informerat allmänheten och tillhandahållit myndighetskommunikation, utvecklat den materiella beredskapen, höjt den egna ledningsberedskapen och intensifierat kontakterna mellan myndigheterna.

Ärade talman,

Spridningen av epidemin och risken för smitta kan också minskas med rätt enkla åtgärder. Myndigheterna rekommenderar att man iakttar omsorgsfull hand- och hosthygien för att minska inte bara risken för att själv bli smittad, utan också risken för att andra smittas.

Ärade talman,

Att garantera medborgarnas hälsa och säkerhet är en central uppgift för regeringen och myndigheterna. Vid sidan av detta vill jag fästa uppmärksamheten på den ekonomiska utmaning som virusepidemin medför. Finland är en del av den ekonomiskt sammanlänkade världen, och avmattningen i den ekonomiska tillväxten i våra exportländer påverkar också vårt lands ekonomiska ställning. Situationen kan ha många slags konsekvenser för ekonomin.

Turism- och luftfartssektorn har redan drabbats av ekonomiska konsekvenser. I fråga om turismen förutses en betydande nedgång under denna turistsäsong. I synnerhet kinesiska turister har i praktiken slutat komma till Finland.

För Finland är Kina ett viktigt exportland och en viktig producent av komponenter och råvaror för elektronik- och bilindustrin. Detta medför olägenheter för finländska företag direkt och via underleverantörskedjor. Ju längre osäkerheten fortgår, desto större är nackdelarna.

Den kraftigt minskade ekonomiska verksamheten i Kina påverkar också Finlands export. Om den ekonomiska avmattningen blir långvarig, börjar det synas allt fler konsekvenser.

Läkemedelsindustrin drabbas av konsekvenser som också anknyter till försörjningsberedskapen. Kina och Indien har en stor betydelse i den globala läkemedelsproduktionen. Färre flygtransporter från Kina orsakar störningar i leveranserna, och fraktpriserna har redan stigit.

De överdrifter som förekommer i den offentliga debatten och som Världshälsoorganisationen har benämnt infodemi är också en utmaning ur ekonomisk synvinkel. Med uttrycket infodemi avses en situation där felaktig information och osäkerhet sprids ännu snabbare än själva epidemin.

Det oklara läget ger upphov till mycket spekulationer och osäkerhet, vilket minskar medborgarnas och företagens förtroende för marknaden och inverkar negativt på den ekonomiska utvecklingen. Detta kan ta sig uttryck till exempel i att anskaffningar och investeringar skjuts upp eller å andra sidan i att människor köper överdrivet mycket dagligvaror, trots att det inte förekommer några problem i tillgången på varorna i fråga. För att förhindra sådant är det viktigt att det förs en öppen, faktabaserad diskussion utan överdrifter.

Ärade talman,

Statsrådet följer dagligen hur situationen utvecklas och bedömer behovet av ytterligare åtgärder. Utifrån den nuvarande lägesbilden i fråga om coronaviruset fattade regeringen vid sina förhandlingar i går också beslut om ytterligare samordning. Inom statsrådet tillsätts en covid-19-samordningsgrupp, vars mandat gäller tills vidare. Regeringen har också beredskap för överraskande extra utgifter till ett belopp av 8,9 miljoner euro i årets budget, och vi är också beredda på att vid behov bedöma situationen via tilläggsbudgetar.

Ärade talman,

Bekämpningen och hanteringen av epidemin lyckas allra bäst när man stöder sig på evidensbaserad kunskap, litar på experter och omsorgsfullt följer de anvisningar som ges.

Spridningen av den nya virussjukdomen behöver också sättas i rätt perspektiv. I Finland insjuknar årligen cirka fem procent av den vuxna befolkningen och cirka tio procent av barnen i den vanliga säsongsinfluensan. Andelen bekräftade fall av coronavirusinfektion är betydligt mindre. Även i epidemins centrum Hubei har endast cirka 0,1 procent av befolkningen insjuknat på grund av coronaviruset.

Finlands beredskap för spridning av smittsamma sjukdomar är på en mycket hög nivå. Hälso- och sjukvårdsmyndigheterna har följt spridningen av coronaviruset från det att de allra första uppgifterna om det nya viruset kom ut. Inom hälso- och sjukvården har man haft samordnad bevakning och vidtagit samordnade beredskapsåtgärder redan i över en och en halv månad. Statsrådets lägescentral har dagligen bevakat läget, och ärendet har även behandlats flera gånger vid ministeriernas beredskapschefsmöten och kanslichefsmöten.

Vi vill lugna människorna och minska deras eventuella oro med anledning av coronaviruset. Därför har vi också velat vara mycket öppna om situationen och om Finlands beredskap. Det är viktigt att vi förbereder oss omsorgsfullt, men att vi även samtidigt undviker överdimensionerade åtgärder som orsakar samhället mer skada än nytta. Även i denna fråga agerar regeringen ansvarsfullt och utifrån korrekt och aktuell information.

Artikel har uppdaterats: I Europa har hittills cirka 480 sjukdomsfall konstaterats, inte 400.