Tehtävät ja toimintatavat

Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista. Arviointineuvosto voi antaa lausuntoja myös muiden säädösluonnosten vaikutusarvioinneista, kuten merkittävistä asetustasoisista säännöksistä tai EU-lainsäädäntöön liittyvistä vaikutusarvioinneista. Neuvoston tehtävänä ei ole tehdä vaikutusarviointeja, vaan se arvioi laadittuja arviointeja ja tekee niitä koskevia kehittämisehdotuksia. Neuvosto antaa vuosittain noin 40 lausuntoa.

Lainsäädännön valmistelussa vaikutusten arviointi tuottaa tietoa erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksista. Tavoitteena on, että päätöksentekijöille annetaan luotettavaa tietoa erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden seurauksista. Hyvä vaikutusten arviointi parantaa lainsäädännön laatua.

Neuvosto on työssään itsenäinen ja riippumaton. Neuvosto valitsee ne hallituksen esitykset, joista se antaa lausuntonsa. Arviointineuvoston työ perustuu jo annettuun ja täydentyvään lainvalmistelun ja säädösehdotusten vaikutusarvioinnin ohjeistukseen.

Arvioinnit eivät sido ministeriötä. Jos hallituksen esitys on ollut lainsäädännön arviointineuvoston käsiteltävänä, siitä tehdään merkintä hallituksen esitykseen kohtaan asian valmistelu. Esityksessä on myös mainittava, miten arviointineuvoston lausunto on otettu huomioon. Neuvoston antamat lausunnot ovat julkisia.

Toimintansa alkuvaiheessa arviointineuvosto keskittyy hallituksen esitysluonnosten taloudellisten vaikutusten arviointeihin, mutta se arvioi myös muita vaikutusalueita. Arviointineuvosto voi myös tehdä aloitteita lainvalmistelun laadun kehittämiseksi sekä säädösten tultua voimaan arvioida, ovatko lainsäädännön vaikutukset toteutuneet arvioidusti. Neuvosto antaa vuosittain raportin toiminnastaan.

Yhteistyö hallinnon kanssa

Lainsäädännön arviointineuvosto ja kansliapäällikkökokous käyvät vuoropuhelua lainvalmistelun laadun kehittämisestä. Neuvosto kuulee kansliapäällikkökokousta hallinnon tärkeinä pitämistä hankkeista ja arviointineuvosto puolestaan informoi kansliapäällikkökokousta lainsäädännön kehittämisen yleisistä havainnoista. Neuvosto kuitenkin valitsee itsenäisesti käsittelemänsä hallituksen esitykset. Tavoitteena on, että arviointineuvoston ja ministeriö tekevät tiivistä yhteistyötä koko arviointiprosessin ajan.  

Hallituksen esitykset toimitetaan suomenkielisinä versioina valtioneuvoston kansliaan siinä vaiheessa, kun esitys lähtee lausunnolle. Samalla ilmoitetaan vastuuvalmistelija ja ajankohta, jolloin esityksen lausuntoaika alkaa ja päättyy, sekä ajankohta, jolloin esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle.

Kun lainsäädännön arviointineuvosto ottaa hallituksen esityksen käsiteltäväkseen, siitä ilmoitetaan viipymättä asianomaiselle ministeriölle, jota pyydetään toimittamaan mahdollisimman valmis hallituksen esitys neuvostolle. Arvioitavaksi annettava hallituksen esitys sekä siihen saadut lausunnot ja lausuntoyhteenveto toimitetaan valtioneuvoston kanslian kirjaamoon (kirjaamo@vnk.fi). Neuvoston noin neljän viikon käsittelyaika alkaa, kun hallituksen esitys on saapunut kirjaamoon. Lausunto julkistetaan, kun se on hyväksytty ja allekirjoitettu.