Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ny personalkostnadsmodell underlättar administration av projekt

Inrikesministeriet
29.1.2020 11.38
Nyhet

En ny förenklad personalkostnadsmodell tas i bruk i EU-fonderna för inrikes frågor. Personalkostnader utgör den största utgiftsposten i många projekt och med den nya modellen minskar man den administrativa bördan av att rapportera lönekostnader och effektiviserar användningen av fonderna. Ändringen gäller inte pågående projekt.

  EU-fonder för inrikes frågor är asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och EU:s fond för inre säkerhet (ISF).

Den nya förenklade personalkostnadsmodellen minskar den administrativa bördan för stödtagarna samt den administrativa bördan för fondernas ansvariga myndighet inrikesministeriet. När stödtagarnas och den ansvariga myndighetens arbetstid inte går åt till att detaljerat rapportera och kontrollera projektpersonalens lönekostnader möjliggörs en effektivare användning av fonderna.

Med den genomförda ändringen vill man också testa en ny lönekostnadsberäkningsmodell och samla in erfarenheter av användningen av den förenklade modellen innan EUSA-fondernas nya programperiod 2021–2027 börjar. Före ändringen kunde man bara ersätta lönekostnader på basis av faktiska och betalda godtagbara kostnader (den s.k. modellen med faktiska kostnader).

Ändringen träder i kraft den 1 februari 2020 och den förenklade personalkostnadsmodellen kan tas i bruk i projekt eller funktioner som börjar efter att förordningen trätt i kraft. Modellen med faktiska kostnader förblir ett alternativ vid sidan om den nya kostnadsmodellen. Den nya kostnadsmodellen kan inte tas i bruk i pågående AMIF- och ISF-projekt eller avslutade projektansökningar som lämnats in i ansökningarna, utan i dem används alltjämt modellen som baseras på faktiska kostnader.

Inrikesministeriet ordnar en utbildning i ibruktagande av den nya modellen under våren 2020 före nästa ansökningsomgång.

Den förenklade personalkostnadsmodellen baseras på EU:s så kallade horisontalförordning. Statsrådet beslutade om ibruktagande av den nya kostnadsmodellen i EUSA-fonder på sin session 16.1.2020.

Mer information:
specialsakkunnig Nina Routti-Hietala, tfn 0295 488 242, [email protected]
ledande sakkunnig Sanna Virtanen, tfn 0295 488 300, [email protected]