Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Aava Murtos tal på Girls Takeover-dagen den 7 oktober

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.10.2020 17.00 | Publicerad på svenska 9.10.2020 kl. 9.01
Tal 627/2020

Bästa åhörare! Det är en glädje att få tala till er i dag, trots att jag på sätt och vis önskar att jag inte behövde stå här, att inget sådant som Girls Takeover längre skulle behövas.

Men faktum är att jämställdhet mellan könen ännu inte är verklighet någonstans i världen. Trots många positiva resultat på det området återstår ännu mycket arbete. Flickor runtom i världen utsätts i dag för hot från oroväckande många håll.

Vad gäller jämställdheten kommer jag i dag att tala om flickor och teknik.
Teknikrelaterade könsstereotyper påverkar barn redan i mycket tidig ålder. Många tycker att det är underligt om en flicka spelar videospel. På motsvarande sätt väcker pojkar som inte spelar videospel eller har en egen spelkonsol förundran. Lärare som har tekniska svårigheter ber oftast klassens pojkar om hjälp. Man utgår från att pojkar är mer intresserade av och kunniga på teknik än flickor.

Trots att situationen är som den är tappar en del flickor inte sitt intresse för teknik. Trots att situationen är som den är vill en del flickor gärna studera IT i skolan och en dag till och med arbeta i teknikbranschen. Men de stöter ofta på samma gamla hinder: rädsla för att hamna utanför och bli diskriminerade.

Det råder också brist på uppmuntrande och inspirerande förebilder som flickor kan identifiera sig med. Inte heller jag själv kunde nämna en enda kvinna som arbetar i teknikbranschen innan jag deltog i Girls Takeover. Det är skadligt.

Nätvåld begränsar yttrandefriheten och flickors tillgång till information. Tre av fyra flickor och kvinnor har utsatts för nätvåld. Sannolikheten att flickor och kvinnor utsätts för nättrakasserier är 27 gånger så stor som för pojkar och män.

Jag har talat med mina jämnåriga kvinnliga kompisar om nättrakasserier. Det framkom att nakenbilder har begärts av så gott som alla av dem, och att nakenbilder också har skickats till så gott som alla av dem trots att de inte gått med på det. Och det här är bara ett exempel på nätvåld.
Tekniken medför dock också mycket gott. För mig innebär tekniken bland annat en möjlighet att kommunicera, söka information, vidga mina perspektiv samt lära mig källkritik och digitala färdigheter. Coronavirusutbrottet har ytterligare bevisat att tekniken spelar en viktig roll: tekniska lösningar möjliggjorde en högklassig distansundervisning.

Alla har emellertid inte lika möjligheter att använda teknik. Flickor i utvecklingsländer har det sämst ställt. Även i familjer som har råd med teknik är det med större sannolikhet pojkarna som får använda teknik och som får tillgång till internet. I skolvärlden är det oftare pojkar än flickor som får lära sig digitala färdigheter. 

Det är alltför vanligt att flickor i utvecklingsländer inte får dra nytta av de enorma möjligheter med tanke på utveckling och information som tekniken medför. Det är alltför vanligt att flickor i utvecklingsländer inte får utveckla sådana digitala färdigheter som skulle möjliggöra en tryggare och bättre framtid för dem.

Världsekonomiskt forum har uppskattat att över 90 procent av jobben i framtiden kommer att kräva avancerade digitala färdigheter. Hur går det då för flickorna, särskilt för dem som lever i utvecklingsländer?

Ojämställdheten drabbar många av oss flickor runt om i världen och påverkar våra liv på många olika sätt. Men vi flickor är inte bara offer, vi har en enorm potential. Vi kan bidra med en lösning på många missförhållanden.

Jämställdhet gagnar oss alla på många sätt. Men för att vi ska kunna förbättra flickors ställning och bidra till en mer jämställd framtid, måste flickorna få sina röster hörda. De måste få vara med och utveckla teknik, så att tekniska lösningar beaktar även flickors och kvinnors behov och önskemål.
Det här kräver snabba åtgärder. Attityderna måste förändras, och samhället måste sluta att sätta ett kön på tekniken. Det är upp till oss att bestämma hur tekniken ska tjäna oss.