Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Användningsändamålen för Europeiska havs- och fiskerifondens medel för havspolitiken 2020

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.7.2020 14.05 | Publicerad på svenska 9.7.2020 kl. 16.03
Nyhet 7/2020

Styrgruppen för Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) finansiering av havspolitiken har fattat beslut om finansiering av fyra nya projekt inom havspolitiken. Besluten baserar sig på dispositionsplanen för medlen för havspolitiken 2020.

Syftet med finansieringen av havspolitiken inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland är att främja den nationella havspolitikens genomslagskraft. Medel riktas till åtgärder som främjar samarbetet mellan olika myndighetssektorer, medför kostnadsbesparingar och förbättrar genomslagskraften hos förvaltningens verksamhet. Dessutom riktas medel till åtgärder som har den största effekten eller som medför långsiktiga fördelar eller mervärde när det gäller att utveckla de marina näringarna eller förbättra havets tillstånd.

De nya projekt som beviljats finansiering 2020 främjar på ett konkret sätt de prioriteringar som fastställts för utvecklingen av havspolitiken. De projekt som finansieras visar dessutom på ett mycket påtagligt sätt hur stort politikområde havspolitiken verkligen är. De nya projekten syftar till att förbättra Östersjöns tillstånd, utveckla övervakningen av havsområdena i tekniskt hänseende och dessutom stärka det nationella och internationella samarbetet inom det maritima klustret.

Stiftelsen för ett levande Östersjön (Baltic Sea Action Group) leder ett projekt som har som mål att förbättra Östersjöns tillstånd genom att minska utsläpp av gråvatten och matavfall i havet. Projektet strävar efter att öka mängden avfall som lämnas i land bland annat genom att utveckla aktörernas frivilliga praxis och verksamhetssätt. Det tvååriga projektet har beviljats 485 000 euro i EHFF-finansiering.

I ett projekt som leds av gränsbevakningsväsendet är målet att nationellt införa den gemensamma miljön för informationsutbyte för EU:s sjöbevakningsområde. I projektet ska det byggas upp förbindelser för att möjliggöra både anlitande av informationstjänster som tillhandahålls via miljön för informationsutbyte och tillhandahållande av informationstjänster till andra europeiska sjöbevakningsmyndigheter som har rätt till tjänsterna. Det tvååriga projektet har beviljats 500 000 euro i EHFF-finansiering.

Rederierna i Finland rf leder ett projekt som syftar till att stärka det nationella och internationella samarbetet inom det maritima klustret, främja nätverksbildning och informationsutbyte mellan aktörerna samt utveckla och sprida kompetens. Målet är att ge det maritima klustret mer synlighet och främja möjligheterna för det maritima klustret i Finland att utvecklas till en världsledande föregångare bland annat inom miljöteknologi och digitalisering. Det ettåriga projektet har beviljats 96 850 euro i EHFF-finansiering.

Också ett projekt som genomförs under ledning av yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu fokuserar på att utveckla den marina industrins konkurrenskraft. Målet är att tillsammans med marina aktörer från Egentliga Finland bilda en grupp av viktiga europeiska marinindustriområden med vilka man fördjupar det strategiska forsknings- och utbildningssamarbetet och samarbetet för påverkan på EU-nivå. Projektet ska pågå i ett år och fyra månader och det har beviljats 151 920 euro i EHFF-finansiering.

Ytterligare information: Jussi Soramäki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 160 330, [email protected], och Heikki Kontro, projektplanerare, tfn 0295 160 977, [email protected], statsrådets kansli