Statsrådet och ministerierna Media

Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen om ett förslag till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Statsrådets kommunikationsavdelning 3.10.2019 10.54 | Publicerad på svenska 7.10.2019 kl. 12.46
Pressmeddelande 491/2019

Förslaget till regeringsproposition är tydligt och begripligt skrivet. Nuläget, målen och de viktigaste förslagen har beskrivits väl och mångsidigt. I motiveringen till propositionen har man också utnyttjat aktuella forskningsrön. I förslaget har man också bedömt konsekvenserna för den offentliga ekonomin, konsekvenserna för barn och familjer, konsekvenserna för myndigheterna, de samhälleliga konsekvenserna samt konsekvenserna för företagen.

Konsekvenserna har presenterats på ett mångsidigt sätt och de inbegriper kvantitativa och kvalitativa bedömningar. Bedömningen av de samhälleliga konsekvenserna kan anses vara mycket bra.

De viktigaste utvecklingsobjekten i förslaget till proposition är följande:

i) I det avsnitt som beskriver nuläget presenteras uppgifter om antalet barn inom småbarnspedagogiken och de uppskattade konsekvenserna i euro av den tidigare begränsningen av småbarnspedagogiken. I propositionen vore det skäl att redogöra för de totala kostnaderna för småbarnspedagogiken och hur de fördelar sig mellan den kommunala småbarnspedagogiken och den privata vården.

ii) I förslaget beskrivs lagstiftningen i de övriga nordiska länderna. I slutet av avsnittet vore det skäl att redogöra för vilka slutsatser som ur Finlands synvinkel kan dras av andra länders system.

iii) I avsnittet om företagskonsekvenser presenteras siffror i euro om de genomsnittliga stöd som betalas till mottagare av stöd för privat vård av barn. Det är skäl att i avsnittet också bedöma de sammanlagda konsekvenserna i euro för företag som producerar privata småbarnspedagogiska tjänster eller åtminstone ange deras ungefärliga storleksklass. Likaså finns det skäl att bedöma reformens dynamiska konsekvenser för samhällsekonomin.

Rådet anser att utkastet till regeringens proposition uppfyller kraven i anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet föreslår endast några få tillägg till utkastet till regeringens proposition.