Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Beredningen av statsförvaltningens produktivitetsprogram framskrider

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.2.2024 10.15 | Publicerad på svenska 7.2.2024 kl. 10.16
Pressmeddelande 57/2024
Kuvassa valtioneuvoston linna

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott har diskuterat principerna för genomförande av statsförvaltningens produktivitetsprogram. En arbetsgrupp med företrädare för alla ministerier har berett programmet under ledning av finansministeriet sedan hösten 2023. Arbetsgruppen har utrett hur de reformer som kommer att beröra flera förvaltningsområden samtidigt inverkar på ämbetsverkens omkostnader. Det handlar bland annat om myndigheternas e-tjänster och programmet för lokalanvändningen inom den offentliga sektorn. Finanspolitiska ministerutskottet fastställde att man vid genomförandet av produktivitetsprogrammet ska säkerställa att tjänster finns tillgängliga på ett heltäckande sätt.

Tyngdpunkten i genomförandet av produktivitetsprogrammen ligger på förvaltningsområdenas egna åtgärder, vars effekter varierar. I regeringsprogrammet anges hur stora besparingar man inom förvaltningsområdena strävar efter genom åtgärderna. Besparingarna fördelas på ämbetsverken i enlighet med planen för de offentliga finanserna för 2025–2028. Åtgärderna i produktivitetsprogrammet börjar ha effekt 2025. De genomförs fullt ut 2027 och uppnår då också det fulla sparbeloppet. Målet är att spara sammanlagt 243 miljoner euro. Allt som allt utgjorde omkostnaderna cirka 8 miljarder euro i höstens plan för de offentliga finanserna. Antalet anställda inom budgetekonomin var ungefär 80 000 i slutet av 2022 och har ökat med 10 procent sedan 2016.

Avsikten är att de personalkonsekvenser som följer av ändringarna i verksamhetssätten ska förverkligas genom naturliga pensionsavgångar och annan naturlig övergång. Produktivitetsprogrammet kan dock leda till personalminskningar vid olika ämbetsverk. Genomförandet av produktivitetsprogrammet innebär att man förbinder sig att iaktta en god personalpolitik. Beredningen baserar sig också på det principbeslut om regional närvaro som statsrådet ska anta våren 2024.

Det centraliserade produktivitetsanslag som ingår i planen för de offentliga finanserna för 2024–2027 kan utnyttjas för att påskynda beredningen och sprida god praxis i syfte att stödja och utveckla ämbetsverkens verksamhet. I år utreds också möjligheten att använda anslag till ämbetsverkens ersättningssystem i syfte att påskynda ändringar som förbättrar produktiviteten på ett bestående sätt.

I framtiden är utgångspunkten för IKT- och digitaliseringsprojekt att förnya verksamhetssätten, för att projekten ska vara verkliga investeringar som bidrar till ökad produktivitet. Man kan förbättra produktiviteten genom att i högre grad utnyttja gemensamma tjänster, färdiga programvaror och periodisering av investeringar och genom att bedöma produktiviteten hos dessa under projektens gång. Dessutom förbinder man sig att lägga större tonvikt på kostnads-nyttoanalys av IKT- och digitaliseringsprojekt i samband med att man beslutar om projekten.

Produktivitetsprogrammet förnyar och effektiviserar också upphandlingen av tjänster. För gemensam tjänsteproduktion väljs allt mer kostnadseffektiva produkter och tjänster. Dessutom görs en kritisk bedömning av de nuvarande tjänsternas kvalitet och behovet av dem. Statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster görs enhetligare, överlappningar i tjänsteproduktionen undanröjs och upphandlingen effektiviseras bland annat när det gäller upphandling av licenser. Inom ramen för statens budgetekonomi görs andra anskaffningar än sådana som hänför sig till lokalkostnader till ett sammanlagt belopp av cirka 7 miljarder euro, varav cirka 3 miljarder euro finansieras från omkostnadsmoment.

Varje ministerium ska utarbeta ett kort och koncist åtgärdsprogram för sitt eget förvaltningsområde som en del av beredningen av budgetpropositionen för 2025. Finansministeriets förslag till plan för de offentliga finanserna för 2025–2028 publiceras torsdagen den 29 februari. I förslaget redogörs det för konsekvenserna av produktivitetsprogrammet. Finanspolitiska ministerutskottet följer genomförandet under hela valperioden och beslutar vid behov om ändringar i programmet.

Ytterligare information: Mika Niemelä, budgetchef, finansministeriet, tfn 0295 530 525