Statsrådet och ministerierna Media

EU-ministerutskottet behandlade försvarsfrågor, ekonomiska ärenden och rättsstatsfrågor

Valtioneuvoston viestintäosasto 25.10.2019 9.48 | Publicerad på svenska 25.10.2019 kl. 11.50
Pressmeddelande 562/2019

Vid sitt möte fredagen den 25 oktober behandlade EU-ministerutskottet det permanenta strukturerade samarbetet inom ramen för EU:s försvarspolitik, stärkandet av rättsstatsprincipen under Finlands EU-ordförandeskap samt den gemensamma resolutionsfonden.

EU-ministerutskottet diskuterade Finlands deltagande i EU:s permanenta strukturerade samarbete (Pesco). För närvarande är Finland med i fyra Pescoprojekt som ordinarie medlem och i sju projekt som observatör. EU-länderna fattar beslut om nya Pescoprojekt i november, varefter de medlemsländer som deltar i det permanenta strukturerade samarbetet fattar beslut om sitt deltagande i projekten. Enligt regeringsprogrammet är Finland aktivt med och utvecklar EU:s säkerhetssamarbete, och det permanenta strukturerade samarbetet är ett centralt projekt som hänför sig till EU:s försvarsdimension. Inom ramen för det permanenta strukturerade samarbetet, som inrättades 2017, har alla intresserade medlemsländer möjlighet att samarbeta i fråga om investeringar i försvarsmaterielområdet, harmonisering av försvarssystemen, styrkors användbarhet, avhjälpande av kapacitetsbrister och europeiska projekt som gäller försvarsmateriel. 

EU-ministerutskottet fick en lägesrapport om de mål för Finlands EU-ordförandeskap som hänför sig till rättsstatsprincipen. De viktigaste projekten gäller utvecklande av rådets rättsstatsdialog och främjande av förslaget om att skydda unionens budget mot de risker som brister i efterlevnaden av rättsstatsprincipen medför. Finland har dessutom drivit de så kallade artikel 7-förfaranden som inletts mot Ungern och Polen med anledning av åsidosättande av unionens värden. Under Finlands EU-ordförandeskap har skyddet av rättsstatsprincipen främjats också inom området för rättsliga frågor och i samarbetet inom de yttre förbindelserna.

Ministerutskottet behandlade också uppbyggnad av bankunionens gemensamma resolutionsfond och eventuell fusion av fondandelarna före utgången av den egentliga övergångsperioden. Till detta hör också säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden och tidsplanen för dess införande. Mer information om bankunionens risker fås nästa år efter att de europeiska institutionerna slutfört en omfattande riskanalys.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli