Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet behandlade försvarsstrategin och EU:s utvidgning

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.11.2023 12.06 | Publicerad på svenska 24.11.2023 kl. 17.57
Pressmeddelande
Finska flaggan och EU-flaggan

På EU-ministerutskottets agenda fredagen den 24 november stod den europeiska försvarsindustristrategin, utvidgningspaketet och Europeiska revisionsrättens årsberättelse om genomförandet av EU:s budget 2022. Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför rådets tre möten nästa vecka.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands synpunkter på förhandspåverkan i fråga om EU:s försvarsindustriella strategi, som Europeiska kommissionen bereder. Strategin är en av regeringens tre huvudprioriteringar i kommissionens arbetsprogram för 2024. I likhet med kommissionen anser Finland att det i och med Rysslands invasion av Ukraina har uppstått ett behov av att stärka och utveckla den europeiska försvarsindustrins funktionsförmåga och beredskap på lång sikt. Finland stöder att EU:s försvarssamarbete fördjupas på ett omfattande och konkret sätt. Finland har som mål att det skapas en gemensam marknad för försvarsmateriel inom EU. Finland förespråkar också en gemensam EU-politik för vapenexport, gemensam försvarsupphandling och att finansieringen för forskning och utveckling gällande försvarsteknik ökas.

När det gäller unionens utvidgningspolitik anser Finland att säkerhetsläget i Europa har försämrats betydligt i och med Rysslands invasion av Ukraina och att utvidgningen av unionen har övergått i en ny fas. Finland anser det vara ytterst viktigt att utvidgningen stärker EU och stabiliserar säkerheten i Europa. Finland stöder kommissionens rekommendation om att inleda medlemskapsförhandlingar med Ukraina och Moldavien samt att godkänna förhandlingsramen när de återstående villkoren har uppfyllts. Efter detta kan konkreta sektorsspecifika förhandlingar inledas. Finland ställer sig också bakom kommissionens rekommendation att bevilja Georgien status som kandidatland, förutsatt att de centrala reformerna går framåt. Finland anser att genomförandet av de 14 nyckelreformer som kommissionen har satt upp som mål för Bosnien-Hercegovina bör framskrida och att genomförandet av nyckelreformerna bör vara ett villkor för att förhandlingarna ska inledas.

EU-ministerutskottet fastställde att Finland inte kan stödja rekommendationen om ansvarsfrihet för kommissionen för finansåret 2022. Finland anser att revisionsrättens observationer visar att nivån på EU:s finansförvaltning har blivit sämre. Det stora antalet obetalda åtaganden och det ökade antalet fel är ett tecken på detta.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten: 
•    Utrikesrådet (handel) den 27 november
•    Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 27–28 november
•    Allmänna rådet (sammanhållning) den 30 november

På agendan för rådet för utrikes frågor, där handelsministrarna sammanträder, står beredningen av undertecknandet av ett tillfälligt handelsavtal mellan EU och Chile, handelsförbindelserna mellan EU och Förenta staterna samt förberedelserna inför Världshandelsorganisationen WTO:s 13:e ministermöte.

Lagstiftningsärendet för arbets- och socialministrarnas råd är direktivet om ett europeiskt funktionshinderkort och parkeringskort. Ministrarna med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor diskuterar den öppna strategiska autonomin i fråga om hälsa och godkänner slutsatserna om mental hälsa.

Allmänna rådet fokuserar på sammanhållningsfrågor. Ministrarna utbyter synpunkter på genomförandet av EU:s regional- och strukturpolitik och godkänner slutsatserna om sammanhållningspolitikens framtid. Dessutom diskuteras avslutandet av den sammanhållningspolitiska programperioden 2014–2020 samt sammanhållningspolitiken och Europas strategiska autonomi.

Mer information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.