Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade det transeuropeiska transportnätet och dricksvattendirektivet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 10.11.2023 11.23 | Publicerad på svenska 10.11.2023 kl. 15.55
Pressmeddelande
Suomen ja EU:n liput

Vid sitt möte fredagen den 10 november diskuterade EU-ministerutskottet transeuropeiska transportnät och det så kallade dricksvattendirektivet. Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför nästa veckas rådsmöten.

Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet för trepartsförhandlingar om en förordning om utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Den allmänna riktlinje som rådet enades om i december 2022 var lyckad med tanke på Finlands mål för förhandlingarna. EU-ministerutskottet preciserade Finlands tidigare ståndpunkter inför den fortsatta beredningen. Finland anser att behov som hänför sig till militär rörlighet bör beaktas på ett mer heltäckande sätt än vad som nu föreslås. Transportnätverket ska göra det möjligt att snabbt flytta stora trupper vart som helst i Europa.

Enligt Finland är det nödvändigt att bedöma omfattningen av TEN-T-förordningens kartor med tanke på de behov som hänför sig till militär rörlighet. Dessutom anser Finland det vara viktigt att också eventuella framtida utlysningar av finansiering för militär rörlighet kan utnyttjas fullt ut. I enlighet med regeringsprogrammet anser Finland att det är nödvändigt att utelämna direktbanavsnittet på Finlandsbanan från det utvidgade stomnätet i kommissionens förslag till TEN-T-förordning. Flygbanan slopas däremot inte, utan planeringen av projektet fortsätter. Statsrådet betonar att slopandet av ovannämnda banavsnitt inte har några konsekvenser för placeringen av den befintliga stambanan Helsingfors–Tammerfors i TEN-T-stomnätet eller för möjligheterna att få CEF-finansiering för banavsnittet i fråga.
 
EU-ministerutskottet diskuterade också genomförandet av det så kallade dricksvattendirektivet, som godkändes 2019. Enligt Finland kan målet att garantera hushållsvattnets hygieniska kvalitet understödjas. Finland förhåller sig dock särskilt kritiskt till vissa förslag och godkänner dem inte i den form som nu föreslås. Finland utgår från att man även i fortsättningen i rörsystemen får använda material som för närvarande är godkända i medlemsländerna, eller åtminstone att övergångsperioden är tillräckligt lång. Vattnet i Finland är mjukt och surt, till skillnad från vattnet i de flesta andra EU-länder, och därför måste materialen vara motståndskraftiga mot avzinkning.
 
EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

 * Utrikesrådet den 13 november, utrikesrådet i sammansättningen försvarsministrar den 14 november

*  Allmänna rådet den 15 november
 
På utrikesrådets agenda den 13 november står Rysslands angrepp mot Ukraina, situationen i Israel och regionen, Armenien och Azerbajdzjan samt den utrikespolitiska dimensionen av ekonomisk säkerhet. I samband med utrikesrådet hålls ett informellt möte med ordföranden för COP28 och ett möte mellan EU:s och västra Balkans utrikesministrar.
 
Följande dag sammanträder utrikesrådet i sammansättningen försvarsministrar till ett möte med Natos generalsekreterare eller biträdande generalsekreterare. Temat är den kritiska infrastrukturen mot bakgrund av händelserna i Finska viken. Försvarsministrarna ska också diskutera EU:s militära stöd till Ukraina och utvecklandet av EU:s snabbinsatsförmåga och krishantering. Samma dag samlas ministrarna också till ett möte med Europeiska försvarsbyråns styrelse.
 
Allmänna rådet diskuterar reformen av EU:s vallag och EU:s förberedelser inför en eventuell utvidgning. Dessutom inleder ministrarna förberedelserna inför Europeiska rådets decembermöte. På agendan står också kommissionens arbetsprogram för 2024, lägesrapporter om rättsstatsprincipen i Polen och respekten för EU:s värden i Ungern, läget i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien samt framstegen avseende Spaniens begäran om ändring av förordningen om EU:s språkregler.
 
Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli
 
EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.