Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade euron som betalningsmedel och ramdirektivet om avfall

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.10.2023 11.33 | Publicerad på svenska 13.10.2023 kl. 15.08
Pressmeddelande

Vid sitt möte den 13 oktober diskuterade statsrådets EU-ministerutskott de förslag till förordningar som gäller e-euron och kontanter som betalningsmedel samt förslaget till ramdirektiv om avfall. Utskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför kommande veckas rådsmöten.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om de två förslag till förordningar som Europeiska kommissionen lade fram i juni för att utveckla den gemensamma valutan. Syftet med det förslag som gäller eurosedlar och euromynt är att säkerställa att kontanter allmänt godtas som betalningsmedel och att det finns tillräckligt av dem. Det förordningsförslag som gäller e-euron skapar en lagstiftningsram för den e-euro som eventuellt kommer att införas. E-euron är en digital form av eurosedlar och euromynt som erbjuds till allmänheten. Den ska komplettera det nuvarande utbudet av betalningsmedel. Finlands ståndpunkter blir offentliga efter att ärendet har behandlats vid statsrådets sammanträde.

Dessutom fastställde ministerutskottet Finlands ståndpunkter i fråga om kommissionens förslag till ramdirektiv om avfall från juli. Förslaget syftar till att minska miljö- och klimateffekterna inom livsmedelssektorn och textilsektorn. Avsikten är att minska mängden livsmedelsavfall i hela livsmedelskedjan med sikte på att nå det mål för hållbar utveckling som gäller halvering av matsvinnet före 2030. I Europa ska även skapas en marknad för sortering, återanvändning och återvinning av textilier i syfte att minska textilavfallet. Målet är att förhindra olagliga transporter av textilavfall till länder utanför EU. Finlands ståndpunkt blir offentlig efter statsrådets sammanträde.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför kommande veckas rådsmöten:
•    Eurogruppen den 16 oktober och Ekofinrådet den 17 oktober
•    Miljörådet den 16 oktober
•    Rådet för transport, telekommunikation och energi (energirådet) den 17 oktober
•    Rådet för rättsliga och inrikes frågor den 19–20 oktober

Ekofinrådets huvudtema är ändringen av de finanspolitiska reglerna. Ministrarna ska dessutom godkänna slutsatser om klimatfinansiering inför FN:s klimatkonferens (COP28) och slutsatser om uppdatering av EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga tredjeländer på skatteområdet. På eurogruppens agenda står bland annat lägesrapporter om verkställandet av euroområdets prioriteringar och rekommendationer i återhämtnings- och resiliensplanerna och om framstegen i projektet för en e-euro.

Miljörådet har för avsikt att nå allmänna riktlinjer om förordningen om normerna för koldioxidutsläpp från nya tunga fordon och om direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Dessutom ska miljöministrarna godkänna rådets slutsatser inför klimatkonferensen COP28 den 30 november–12 december 2023. Slutsatserna kommer att utgöra EU:s ståndpunkt vid COP28. Därtill är avsikten att rådet godkänner det bidrag till Parisavtalet som gäller uppdatering av EU:s utsläppsminskningsmål för 2030.

Energirådet försöker nå en allmän riktlinje om ett förslag till förordning som gäller förbättring av elmarknadsmodellen. Europeiska kommissionen presenterar initiativet till ett instrument för finansiering av projekt för energieffektivitet. Dessutom informerar kommissionen om läget med uppdateringen av nationella energi- och klimatplaner och om energiberedskapen inför vintern.

Ministrarna med ansvar för inrikes frågor ska diskutera läget i Schengenområdet, förebyggande och bekämpning av sexuella övergrepp mot barn, åtgärder för att förhindra att minderåriga radikaliseras på nätet och migrationen. Ministrarna med ansvar för rättsliga frågor ska diskutera ett förslag till direktiv som förenhetligar medlemsländernas insolvenslagstiftning. Ministrarna får också en lägesrapport om de rättsliga åtgärderna i anslutning till Rysslands anfallskrig mot Ukraina och om det rättsliga samarbetet med Latinamerika. Dessutom ska ministrarna godkänna slutsatser om digital egenmakt och om tryggande och verkställighet av de grundläggande rättigheterna i den digitala tidsåldern.
 
Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.