Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade förlängning av skyddet av ukrainare

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.9.2023 11.01 | Publicerad på svenska 22.9.2023 kl. 13.21
Pressmeddelande
Suomen ja EU:n liput vierekkäin

Statsrådets EU-ministerutskott sammanträdde fredagen den 22 september. Utskottet drog upp riktlinjer för förlängning av skyddet av ukrainare och tog del av en lägesrapport om förhandlingarna om förordningen om restaurering av natur. Dessutom fastställde utskottet Finlands ståndpunkter inför möten i rådet för rättsliga och inrikes frågor och konkurrenskraftsrådet.

EU-ministerutskottet fastställde att Finland ska fortsätta att skydda dem som flytt kriget i Ukraina i ytterligare ett år, i enlighet med EU-ländernas gemensamma linje. Avsikten är att på EU-nivå nå politiskt samförstånd om förlängningen av det tillfälliga skyddet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 28 september. En förlängning av skyddet är nödvändig eftersom det fortfarande kommer en jämn ström av ukrainare till EU-länderna, och behovet av skydd fortsätter så länge som kriget pågår. Den skyddsmekanism som direktivet om tillfälligt skydd möjliggör infördes för första gången i EU efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina i mars 2022. Syftet var att säkerställa att ukrainare som flyr kriget har lika ställning och rättigheter i unionens olika medlemsländer.

EU-ministerutskottet tog del av en lägesrapport om förhandlingarna om förordningen om restaurering av natur och diskuterade frågan. Förhandlingar om förslaget till förordning förs mellan rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Finland understödde inte rådets allmänna riktlinje i juni, eftersom de kostnader som följer av förordningen bedömdes vara för höga. Finland har aktivt fört fram sina synpunkter både på politisk nivå och på tjänstemannanivå och fortsätter sitt aktiva påverkansarbete bland annat för att sänka kostnaderna. Syftet med Europeiska kommissionens förslag från juni 2022 är att förbättra naturtillståndet.

På agendan för rådet för rättsliga och inrikes frågor den 28 september står också migrationens yttre dimension. Inrikesministrarna ska diskutera hur migrationen till unionen skulle kunna hanteras bättre genom samarbete med tredjeländer. Dessutom får ministrarna en lägesrapport om EU:s migrations- och asylreform. De ska också diskutera hur EU:s inre säkerhet påverkas av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Därtill får ministrarna en lägesrapport om samarbetet med Latinamerika för att bekämpa organiserad brottslighet och olaglig narkotikahandel.

EU:s konkurrenskraftsråd sammanträder den 25 september i en sammansättning av ministrar med ansvar för inre marknaden och industri. Det spanska ordförandeskapet lägger fram rådets allmänna riktlinje om förslag till direktiv och förordning som gäller formskydd. Rådet har också för avsikt att nå en allmän riktlinje om förslaget till förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon med avseende på utsläpp och batteriers hållbarhet (s.k. Euro 7).

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.