Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen och säkerhetsfrågor

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.12.2023 15.14 | Publicerad på svenska 11.12.2023 kl. 11.02
Pressmeddelande
Suomen lippu ja EU-lippu vierekkäin

På EU-ministerutskottets agenda fredagen den 8 december stod säkerhetsfrågor och förhandlingsläget i fråga om halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram 2021–2027. Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför tre möten i rådet nästa vecka.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands kompletterande ståndpunkter i förhandlingarna om halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram (MFF). Förhandlingarna är på slutrakan och avsikten är att Europeiska rådet ska enas om frågan vid sitt möte i december 2023.

Finland formulerar sin slutliga ståndpunkt i fråga om förhandlingshelheten utifrån sitt övergripande intresse. Europeiska rådet ska fatta ett enhälligt beslut om halvtidsöversynen av budgetramen.

Ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter när det gäller att främja den övergripande säkerheten på EU-nivå. Finland ger sitt fulla stöd till Europeiska rådets slutsatser från oktober 2023, där rådet understryker vikten av en övergripande och samordnad strategi för Europeiska unionens beredskap och krishantering. Avsikten är att säkerställa att alla sektorer bidrar till en allriskstrategi. Kommissionen har visat intresse för Finlands modell för övergripande säkerhet och för tillämpningen av den på EU-nivå.

Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter i fråga om Europeiska utrikestjänstens preliminära förslag om att inrätta en stödfond för Ukraina under den europeiska fredsfaciliteten. Finland framhåller att EU också i fortsättningen ska sätta ambitionsnivån högt när det gäller stöd till Ukraina. EU måste ge Ukraina mer långsiktiga utsikter för stöd och göra hjälpen till landet mer förutsägbar.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:
•    utrikesrådet den 11 december
•    jordbruks- och fiskerådet den 10–11 december
•    allmänna rådet den 12 december.

På utrikesrådets agenda står Rysslands angrepp mot Ukraina, situationen i Israel och i regionen, situationen i Sahelregionen samt den utrikespolitiska dimensionen av ekonomisk säkerhet. I samband med utrikesrådet ordnas informella möten med den belarusiska oppositionsledaren och Armeniens utrikesminister. Efter rådet hålls ett utrikesministermöte inom det östliga partnerskapet.

Jordbruks- och fiskerådet försöker nå en politisk överenskommelse om fiskemöjligheter i Atlanten, Nordsjön och vissa andra havsområden och om fiskemöjligheter i Medelhavet och Svarta havet. Ordförandeskapet strävar också efter en allmän riktlinje om förordningen om växter som erhållits med vissa nya genomiska metoder (NGT) samt därav framställda livsmedel och foder.

Den viktigaste frågan på allmänna rådets agenda är förberedelserna inför Europeiska rådets decembermöte, särskilt när det gäller allmänna rådets ansvarsområden, det vill säga EU:s utvidgning och halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen. Avsikten är att vid mötet godkänna rådets slutsatser om utvidgningen, som sedan ska antas av Europeiska rådet.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.