Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade migration, markövervakning och läkemedel

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 29.9.2023 10.37 | Publicerad på svenska 29.9.2023 kl. 12.52
Pressmeddelande
I foto Finlands och EU:s flaggor

Statsrådets EU-ministerutskott sammanträdde fredagen den 29 september. Ministerutskottet fick en lägesrapport om migration och fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om direktivförslag som gäller markövervakning och läkemedel.

Efter lägesrapporten diskuterade EU-ministerutskottet migrationsläget och hur reformen av EU:s migrations- och asylpolitik, det vill säga migrations- och asylpakten, framskrider. Antalet asylansökningar ökar kraftigt i EU och väntas i år stiga till samma nivå som under migrationskrisen 2015–2016. Tills vidare har det ökade antalet ansökningar inte avspeglat sig i Finland. Spanien, som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, vill komma så långt som möjligt i paktförhandlingarna före utgången av året. De förslag som Europeiska kommissionen lade fram hösten 2020 omfattar bland annat en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet, effektivare partnerskap med transitländerna, effektivare återsändanden, utveckling av den lagliga invandringen samt beredskap inför kriser.

EU-ministerutskottet behandlade det förslag till direktiv om markövervakning som Europeiska kommissionen lade fram i juli. Syftet med direktivet är att skapa heltäckande och enhetliga metoder att övervaka markens tillstånd i unionen. Om tillståndet försämras måste medlemsländerna försöka förbättra det och främja en hållbar markanvändning. Finlands ståndpunkter blir offentliga efter att ärendet har behandlats vid statsrådets sammanträde.

EU-ministerutskottet behandlade också det så kallade läkemedelspaket som kommissionen lade fram i april. Syftet med paketet är att garantera en hög nivå på folkhälsan genom att säkerställa kvaliteten, säkerheten och effektiviteten hos läkemedel som används i EU. Dessutom är målet att förenhetliga EU:s inre marknad i fråga om läkemedel. Finlands ståndpunkter blir offentliga efter statsrådets sammanträde.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli.

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.