Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-ministerutskottet diskuterade unionens klimatåtgärder

Statsrådets kommunikationsavdelning
3.9.2021 12.01 | Publicerad på svenska 3.9.2021 kl. 16.12
Pressmeddelande 499/2021

Vid EU-ministerutskottets möte fredagen den 3 september behandlades Europeiska kommissionens förslag till genomförande av EU:s klimatlag, elektronisk identifiering och de kommande jordbruks- och finansministermötena i rådet.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkt angående Europeiska kommissionens meddelande, som presenterar ett förslag till genomförande av EU:s klimatlag. Det så kallade 55 %-paketet innehåller 12 lagstiftningsförslag med hjälp av vilka EU:s nettoutsläpp av växthusgaser ska minska med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med nivån 1990 och EU ska uppnå klimatneutralitet 2050. Statsrådet tar senare separat ställning till varje lagstiftningsförslag som ingår i paketet.

EU-ministerutskottet konstaterade att det är viktigt att EU:s klimatmål uppnås och att man säkerställer att ambitionsnivån i helheten som omfattas av 55%-paketet förblir hög. Omställningen bör genomföras på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som samtidigt är verkningsfullt och kostnadseffektivt. I genomförandet måste man också beakta olika aspekter som gäller den biologiska mångfalden, digitaliseringen och rättvisa. Statsrådet granskar förslagen med tanke på hur de som helhet gynnar Finland och Europa. Utöver klimatpåverkan bör förslagen även på ett mångsidigt sätt beakta konsekvenserna för till exempel konkurrenskraften, statens inkomster och Finlands EU-avgifter. Dessutom är det viktigt att systematiskt bedöma beslutens konsekvenser för medborgarnas välfärd.

EU-ministerutskottet behandlade också kommissionens förslag till förordning i syfte att harmonisera olika elektroniska identifieringssätt i EU. En viktig reform gäller en telefonapp som gör det möjligt att identifiera sig i tjänster både inom den offentliga och den privata sektorn i alla EU-länder. Finland förhåller sig positivt till harmoniseringen, eftersom den stärker den inre marknaden. Reformens många olika konsekvenser måste emellertid utredas ytterligare.

 EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande möten:

  • informellt möte mellan jordbruksministrarna (5–7.9)
  • informell videokonferens mellan finansministrarna (6.9)
  • eurogruppen (10.9) och informellt finansministermöte (10–11.9)

 På agendan för det informella mötet mellan jordbruksministrarna står stärkandet av dialogen mellan städerna och landsbygden.

Finansministrarnas informella videokonferens handlar om Irlands och Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplaner.

Vid det informella mötet, som hålls i Slovenien, diskuterar finansministrarna finanssektorns reglering, återhämtningen och den finanspolitiska anpassningens utsikter samt investeringsmöjligheter. Eurogruppen ska bland annat diskutera coronapandemins följder i euroområdet, den ekonomiska anpassningen och underlättande av företagsomstruktureringar efter pandemin.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli