Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsminister Juha Sipilä
EU måste försvara frihandeln med hårdare tag

Statsrådets kommunikationsavdelning
11.5.2017 9.30 | Publicerad på svenska 11.5.2017 kl. 9.37
Kolumn

Ursprungligen publicerad i Kauppalehti 11.5.

Försvaret av frihandeln kräver hårdare tag av Europeiska unionen. Handelspolitiken i Förenta staterna har förändrats och protektionismen ökar i världen. Det förändrade internationella läget ger Europeiska unionen mer rum och större roll i den internationella handeln och utvecklingen av den. Europeiska kommissionen lade i onsdags fram ett diskussionsunderlag om åtgärder för att hantera globaliseringen. I diskussionsunderlaget behandlas utnyttjandet av globaliseringen samt försvaret av EU:s värderingar och intressen i syfte att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning.

Exporten spelar en viktig roll för Finland när det gäller att bidra till och upprätthålla samhällsekonomin. Också importen har blivit allt viktigare för Finland, eftersom vår export till följd av internationaliseringen av produktionskedjorna behöver import i allt större utsträckning. Företag som tillverkar sina produkter i Finland bör kunna importera råvaror och komponenter på ett enkelt sätt och till låga administrativa kostnader.

Finland hör till EU:s liberala grupp för handelspolitik och har arbetat aktivt för en öppen handelspolitik inom EU. Finland anser att EU ska stödja och utveckla det öppna och regelbaserade handelssystemet, som grundar sig på Världshandelsorganisationen WTO:s multilaterala förhandlingar och regelverk. Handelspolitik som baserar sig på öppenhet och på liberalisering av den regelbaserade handeln stöder utvecklingen av innovationer och konkurrenskraften genom att möjliggöra effektivt utnyttjande av globala värdekedjor.

EU måste trygga sin konkurrenskraft och konkurrensställning genom att förhandla om ambitiösa handelsavtal som öppnar marknaden för europeiska företag. Samtidigt är det viktigt att effektivisera utnyttjandet och verkställandet av handelsavtal. Detta lyckas inte, om de finländska företagen inte förstår vilka möjligheter avtalen medför. Tillgången till information om avtalen måste förbättras, och de överenskomna reglerna och förbindelserna måste följas.

Globaliseringen och i synnerhet digitaliseringen ändrar de ekonomiska förhållandena, utvecklingen av företagsverksamheten och förutsättningarna för tillväxt även utanför de traditionella sektorer som bedriver utrikeshandel. Globaliseringen leder inte bara till ökad konkurrens, utan den omformar på ett genomgripande sätt den internationella marknaden, företagsstrukturerna, verksamhetsmodellerna och förutsättningarna för värdeskapande. De fasta investeringarnas och den fysiska produktionens roll minskar och produktionens geografiska lagbundenheter kan förändras avsevärt. I fortsättningen finns det skäl att överväga hur det europeiska regleringssystemet i sin helhet kan fungera på ett konkurrenskraftigt sätt, så att digital och annan innovativ företagsverksamhet inte börjar bedrivas utanför EU.

Såväl i den nationella lagstiftningen som i EU-lagstiftningen är det viktigt att bereda sig på de möjligheter som artificiell intelligens medför. I denna fråga har vi redan inlett ett samarbete mellan de nordiska länderna, så att vi ska kunna vara föregångare i att möjliggöra och införa artificiell intelligens.  

Frihandeln gynnar hela Europeiska unionen. I och med Storbritanniens utträde kommer Finland att inta en allt starkare roll i diskussionerna inom EU när det gäller att främja frihandeln.

Juha Sipilä
Statsminister