Statsrådet och ministerierna Media

Europaminister Tuppurainen till allmänna rådets möte

Statsrådets kommunikationsavdelning 18.11.2019 15.36
Pressmeddelande 597/2019

Europaminister Tytti Tuppurainen deltar i allmänna rådets möte i Bryssel tisdagen den 19 november. Minister Tuppurainen är ordförande för mötet, där ministrarna diskuterar EU:s nästa fleråriga budgetram, förberedelserna inför Europeiska rådets decembermöte, stärkandet av respekten för rättsstatsprincipen i EU och EU:s utvidgning.

Under mötets offentliga del redogör Finlands rådsordförandeskap för förhandlingsläget i fråga om budgetramen och för det fortsatta arbetet. Finland främjar förhandlingarna om budgetramen under sitt ordförandeskap i enlighet med Europeiska rådets anvisningar från juni och oktober 2019. Finlands huvudsakliga mål är att lägga fram ett finslipat utkast till förhandlingspaket som innehåller siffror. Utifrån denna så kallade förhandlingsbox kommer stats- och regeringscheferna vid Europeiska rådet överens om den nästa budgetramen. Det är i sista hand Europeiska rådets ständiga ordförande, som från och med den 1 december kommer att vara belgaren Charles Michel, som bestämmer när stats- och regeringscheferna ska nå enighet i frågan.

När det gäller stärkandet av rättsstatsprincipen kommer allmänna rådet att utbyta åsikter med Michael O'Flaherty, som är direktör för EU:s byrå för grundläggande rättigheter. Därefter diskuterar ministrarna reformen av rådets rättsstatsdialog. Finland har utarbetat ett utkast till rådets slutsatser om rättsstatsdialogen och tanken är att de ska godkännas vid mötet. Syftet med slutsatserna är att reformera rättsstatsdialogen så att den blir en årlig debatt om det allmänna rättsstatsläget i unionen.

”Demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande fri- och rättigheterna är kopplade till varandra. Det ena kan inte finnas utan de andra. Som ordförande i Europeiska unionens råd gör vi allt vi kan för att skydda och stärka vår gemensamma värdegrund. Vad kunde vara viktigare? Vi har ett positivt och konstruktivt förhållningssätt. Ordförandeskapet får dock inte till stånd resultat på egen hand. Endast tillsammans har vi en chans till framgång”, säger minister Tuppurainen.

EU:s utvidgning behandlas i rådet i form av en lägesrapport. Behandlingen är en fortsättning på den diskussion om att inleda anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien som fördes i allmänna rådet och Europeiska rådet i oktober. Avsikten är inte att anta några slutsatser vid mötet.

Allmänna rådet kommer också att diskutera ett utkast till dagordning för Europeiska rådets decembermöte, där stats- och regeringscheferna ska diskutera klimatförändringar och den fleråriga budgetramen. Europeiska rådet kan också vid behov behandla aktuella utrikespolitiska frågor.

I EU:s ministerråd för allmänna frågor företräds medlemsstaterna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel förhandlingarna om budgetramen och EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen. Under Finlands EU-ordförandeskap (1.7–31.12.2019) är Europaminister Tuppurainen ordförande vid allmänna rådets möten.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, och Matti Niemi, specialmedarbetare, tfn 045 679 1717, statsrådets kansli