Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Kommande generationers Finland som tema för framsynsforumet FinnSight 2020

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.12.2020 14.19 | Publicerad på svenska 14.12.2020 kl. 16.20
Pressmeddelande 785
Tulevaisuusselonteko-logo

Årets FinnSight-forum ägnades åt arbetet med regeringens framtidsredogörelse och de diskussioner om framtiden som regeringen och riksdagen för inom ramen för detta arbete. Temat för framsynsforumet FinnSight 2020 den 10 december var, i enlighet med regeringens framtidsredogörelse, kommande generationers Finland. FinnSight 2020 är ett led i beredningen av framtidsredogörelsen och det nationella tillvägagångssättet för prognostisering.

För öppningsanförandet vid framsynsforumet FinnSight 2020 stod statssekreterare Henrik Haapajärvi.

”Vår närmaste framtid är förknippad med osäkerhetsfaktorer, och lägesbilden förändras snabbt. Coronapandemin har lett till snabba och djupgående förändringar i den internationella omvärlden, men vi har trots allt gjort framsteg i gemensamma framtidsinriktade tematiska helheter. Genom den framtidsredogörelse som nu är under arbete infriar regeringen sina löften om en förnyad politik, särskilt när det gäller en ny slags växelverkan och engagemang för mål på lång sikt”, sade Haapajärvi. Statssekreterare Haapajärvi lanserade också framsynslotsens bloggserie. Blogginlägg publiceras på statsrådets kanslis webbplats, i avsnittet med information om framsyns- och framtidsarbetet.

Europeiska kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič framförde sin hälsning till deltagarna i forumet. Han berömde Finlands framsynsarbete och hoppades på ett nära samarbete i framtiden. Kommissionen publicerade tidigare i höst en strategisk framsynsrapport. Finland, i likhet med Europeiska kommissionen, har som mål att säkerställa att kortsiktiga initiativ grundar sig på långsiktiga framtidsutsikter. I enlighet med regeringsprogrammet ska regeringens strategiska beslutsfattande i större utsträckning än tidigare stödja sig på forskning och prognostiseringsdata.

Framtidsutskottets ordförande Joakim Strand betonade i sitt anförande utskottets roll i det nationella framsynsnätverket. Utskottet både tar fram och använder framtidsinformation, och säkerställer samtidigt att kompetensen och informationen utnyttjas även i riksdagen. Generalsekreteraren för framtidsredogörelsen Jaana Tapanainen-Thiess betonade å sin sida att det med tanke på resiliensen är viktigt att identifiera alternativa framtida utvecklingsförlopp, eftersom olika hot och möjligheter förutsätter olika åtgärder till stöd för beredskapen. Också gruppen De ungas Agenda 2030 fick föra fram sina framtidsvisioner. Dessutom ordnades det en paneldiskussion, där deltagarna dryftade hur de ungas deltagande och delaktighet i beslutsfattandet kan främjas.

Huvudtalare vid forumet var alla dess deltagare, tack vare den aktuella serie av framtidsdialoger som statsrådets kansli tillsammans med Dialogpaus-stiftelsen ordnar som ett led i utarbetandet av framtidsredogörelsen. Dialogserien omfattar 50 diskussionstillfällen om Finlands framtid för finländare och personer som är bosatta i Finland. Syftet med diskussionerna är att fördjupa förståelsen för de viktigaste frågorna med tanke på Finlands framtid, men också förståelsen för erfarenheter och tankar hos människor av olika bakgrund. 

Den första delen av framtidsredogörelsen ska ge en helhetsbild av framtidens omvärld utifrån ett scenarioarbete med temat ”Kommande generationers Finland”, som genomförs i samarbete mellan samtliga ministerier. Det väsentliga i arbetet med framtidsredogörelsen är omfattande delaktighet, gemensam utveckling och samarbete. Framtidsredogörelsen ska lämnas till riksdagen hösten 2021.

Framsynsforumet FinnSight 2020 ordnades av statsrådets kansli, Finlands Akademi, Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet, Sitra, Business Finland samt arbets- och näringsministeriet.

Forumets teman diskuterades på Twitter under hashtaggarna #Finnsight och #tulevaisuusselonteko.

Ytterligare information: Jaana Tapanainen-Thiess, generalsekreterare för framtidsredogörelsen, tfn 0295 160 593 och Jenni Lahtinen, projektplanerare, tfn 0295 160 470, statsrådets kansli