Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Konsekvenserna för konsumenterna bör bedömas noggrannare

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.6.2022 9.42 | Publicerad på svenska 11.7.2022 kl. 13.55
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande till justitieministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande och till vissa lagar som har samband med den. Konsekvenserna behandlas ur de viktigaste synvinklarna, men de bör ytterligare kompletteras och fördjupas i synnerhet med tanke på konsumenterna.

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande. Vidare föreslås det att lagen om grupptalan ändras och att det stiftas en särskild lag om utseende av organisationer till godkända enheter. Genom de föreslagna lagarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att bestämmelserna bör vara begripliga även för allmänheten, det vill säga konsumenterna. Det är fråga om en proposition vars syfte är att förbättra uttryckligen den svagare avtalspartens ställning och konsumentskydd. Utkastet till proposition kan vara förståeligt för insatta experter, men för mindre insatta personer kan det vara svårt att få en uppfattning om termerna och bestämmelserna.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utövande av nationell prövningsrätt bör behandlas mer ingående i propositionen. Enligt lagförslaget är direktivet om grupptalan varken fullständigt harmoniserat eller minimiharmoniserat, utan partiellt harmoniserat. Direktivet ger medlemsstaterna stor handlingsfrihet när det gäller genomförandet. De olika alternativen beskrivs rätt heltäckande, men propositionen ger inte en tillräcklig uppfattning om konsekvenserna av de olika alternativen. Det är inte lätt för läsaren att få en klar bild av det effektivaste sättet att uppfylla direktivets mål ur konsumenternas, näringsidkarnas och myndigheternas synvinkel. Dessutom är det oklart om det behövs mer omfattande ändringar i den nationella lagstiftningen för att målen ska bli effektivt uppfyllda.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att konsekvenserna för konsumenterna behandlas på ett ganska allmänt plan i propositionen. Konsekvenserna för konsumenterna behandlas inte med tanke på olika befolkningsgrupper, till exempel äldre, barn eller personer med funktionsnedsättning. Utkastet till proposition bör innehålla en noggrannare bedömning av huruvida direktivets mål att förbättra konsumenternas rättsskydd och tillgodose de materiella rättigheterna uppfylls genom de föreslagna ändringarna. Av propositionen framgår det inte tillräckligt tydligt på vilket sätt användningen av gränsöverskridande talan kan främja tillgodoseendet av konsumentens rättigheter.

Rådet för bedömning av lagstiftningen påpekar att propositionen inte på ett tillräckligt sätt beskriver typiska organisationer som i och med ändringen kan väcka grupptalan. Av propositionen framgår det inte om alla organisationer som driver konsumenternas intressen har lika möjligheter att väcka grupptalan eller om endast vissa organisationer har möjlighet att göra det, varvid endast vissa konsumentgruppers ställning kan förbättras. Det framgår inte heller om den föreslagna ändringen kan ha indirekta konsekvenser för likabehandlingen av konsumenterna.

Utlåtandet av rådet för bedömning av lagstiftningen hänför sig till utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande och till vissa lagar som har samband med den (OM029:00/2021).

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition till viss del följer anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att propositionsutkastet korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som ger utlåtanden om utkast till regeringspropositioner och konsekvensbedömningarna i dem.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Annika Collin, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 046 923 1001