Statsrådet och ministerierna Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen: Besvärstillstånd i barnskyddsärenden införs – barns och ungas synvinkel har glömts bort i reformen

Statsrådets kommunikationsavdelning 10.10.2019 9.58 | Publicerad på svenska 10.10.2019 kl. 13.52
Pressmeddelande 516/2019

Rådet för bedömning av lagstiftningen har bedömt en föreslagen ändring av barnskyddslagen genom vilken det ska införas ett system med besvärstillstånd vid högsta förvaltningsdomstolen. Reformen och dess konsekvenser har närmast bedömts ur domstolssystemets synvinkel och inte alls ur barns och ungas synvinkel.

I Finland behandlas barnskyddsärenden vid förvaltningsdomstolarna, vars beslut får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. Det föreslås att barnskyddslagen ändras så att det i barnskyddsärenden införs ett system med besvärstillstånd vid högsta förvaltningsdomstolen.

Regeringens proposition är tydligt och begripligt skriven. Propositionen innehåller även en koncis beskrivning av den gällande lagstiftningen och de ändringar som gjorts i den. Nuläget, de ändringar som föreslås och reformens konsekvenser har dock i huvudsak beskrivits ur domstolsväsendets synvinkel. Enligt propositionen är syftet med bestämmelserna om besvärstillstånd att utveckla högsta förvaltningsdomstolens roll i riktning mot en domstol som i högre grad än nu styr förvaltningen och förvaltningsdomstolarna genom sina avgöranden.

Varken barnskyddet eller beslutsfattandet och domstolsbehandlingarna i anslutning till det behandlas i propositionen ur en samhällelig synvinkel som tar hänsyn till barn och unga. I synnerhet tvångsomhändertaganden påverkar djupt ett barns uppväxt- och levnadsförhållanden och innebär ett kraftigt ingrepp i de grundläggande fri- och rättigheterna. Därför bör propositionen innehålla en beskrivning av hur beslutsfattandet inom barnskyddssystemet fungerar i praktiken. Förslaget att utsträcka besvärstillståndet så att det omfattar dessa ärenden kan inte enbart motiveras med att man vill utveckla högsta förvaltningsdomstolens roll.

I regeringspropositionen behandlas inte reformens konsekvenser för parternas möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda eller för den upplevda rättvisan eller de grundläggande fri- och rättigheterna. Bedömningen av rättsskyddet verkar något tendentiös i och med att införandet av systemet med besvärstillstånd anses ha enbart positiva konsekvenser för parterna. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att propositionens konsekvenser för parterna och särskilt för deras rättsskydd och tillgodoseendet av deras grundläggande fri- och rättigheter bör bedömas på ett mångsidigare och mer ingående sätt.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen. Reformen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet. Rådet anser att det finns betydande brister i utkastet till regeringens proposition. Utifrån propositionsutkastet är det troligtvis inte möjligt att bilda sig en tillräcklig och motiverad uppfattning om förslaget och inte heller om dess ekonomiska och samhälleliga konsekvenser. Om bristerna inte korrigeras är det skäl att allvarligt överväga huruvida propositionen kan lämnas till riksdagen för behandling.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Kaijus Ervasti, bedömningsråd, tfn 050 478 0316, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen