Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Beredningen av ett åtgärdsprogram för havspolitiken inleds

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 20.2.2020 13.19
Nyhet 4/2020

Statsrådets kansli har tillsatt en förvaltningsövergripande styrgrupp med uppgift att utarbeta ett åtgärdsprogram för havspolitiken. Denna styrgrupp för havspolitiken har som mål att i enlighet med riktlinjerna för Finlands havspolitik utveckla havspolitiken till ett tydligt kompetensområde. Åtgärdsprogrammet avses bli färdigt i början av 2021.

Ordförande för styrgruppen är statsministerns statssekreterare Mikko Koskinen. I gruppen finns representanter för alla centrala förvaltningsområden som ska ge sina synpunkter på programmet. Europeiska havs- och fiskerifonden stöder utarbetandet av åtgärdsprogrammet.

I riktlinjerna för Finlands havspolitik från 2019 presenteras Finlands havspolitiska vision, som är ett viktigt rättesnöre för det åtgärdsprogram som nu utarbetas. I visionen är Finland en global påverkare som tar fram lösningar för att de marina naturresurserna ska användas på ett hållbart sätt, den marina miljön ska ha god status och klimatförändringen inte ska överskrida världshavens bärkraft. Dessutom förfogar Finland över högklassig marin kompetens och ett innovativt, framgångsrikt marint kluster samt en fungerande, säker och miljöanpassad logistik.

De viktigaste intressegrupperna med tanke på Finlands havspolitik hörs på bred front i samband med utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Avsikten var att arbetet skulle inledas torsdagen den 2 april 2020 i Marina Congress Center i Helsingfors, men evenemanget skjuts upp på grund av coronavirussituationen i Finland. Intressegrupperna informeras så snart som möjligt om den nya tidpunkten för evenemanget.

Vid evenemanget i april lanseras dessutom en finländsk webbportal för marina data, Itämeri.fi, som sammanställer marina data och material från alla förvaltningsområden och gör dem fritt tillgängliga. Projektet har genomförts i samarbete mellan nio aktörer som producerar marina data: Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, Museiverket, Brahea-centret vid Åbo universitet, samordningsgruppen för havsplaneringssamarbetet och Ålands landskapsregering. Portalen skapar bättre förutsättningar för utnyttjandet av marina data, och ger på så sätt ett konkret svar på målen för havspolitiken vad gäller tillgången till, kvaliteten på och samutnyttjandet av marina data. Också portalen Itämeri.fi har byggts upp med stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Ytterligare information: Jussi Soramäki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 160 330, [email protected], och Heikki Kontro, projektplanerare, tfn 0295 160 977, [email protected], statsrådets kansli

Mer information om portalen för marina data: Paula Kankaanpää, direktör för Havscentret, [email protected], och Hanna Piepponen, projektkoordinator, [email protected], Finlands miljöcentral