Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsminister Rinne i Europeiska rådet: Finlands inflytande syns i EU:s nya prioriteringar

Statsrådets kommunikationsavdelning
21.6.2019 13.10 | Publicerad på svenska 24.6.2019 kl. 14.11
Pressmeddelande 338

Europeiska rådet sammanträdde i Bryssel den 20 juni och enades om riktlinjer för att stärka EU:s roll i en föränderlig miljö. I fortsättningen läggs allt mer fokus på EU-medborgarna och europeiska värden. Målet är ett klimatneutralt EU som bygger på en stark ekonomisk bas.

EU:s nya prioriteringar fastställs i den strategiska agendan 2019–2024. Europeiska rådet antog den strategiska agendan vid sitt möte. Prioriteringarna i agendan styr EU:s arbete under de kommande fem åren. Finland är det första ordförandelandet som implementerar den strategiska agendan i rådets arbete.

”Människor förväntar sig att politikerna kommer med lösningar, och på den här punkten vill även Finland agera. Genom vår egen aktiva roll kan vi bidra till att Europa tar ledningen i vår tids stora frågor. Vi vet att en ansvarsfull klimatpolitik, hållbar utveckling, den sociala dimensionen, försvar av rättsstaten och säkerhet är viktiga frågor för medborgarna. Därför är jag mycket nöjd att de här målen som också Finland talat för ingår i den strategiska agendan”, sade statsminister Antti Rinne.

”Jag vill påpeka att den strategiska agendan trots sitt namn görs till förmån för Europas folk och för att förbättra deras vardag. Det betyder helt enkelt att värna om människors säkerhet, bekämpa klimatförändringen och se till att den vanliga europén gynnas av den ekonomiska tillväxten. EU är till för medborgarna, inte tvärtom”, sade Rinne.

Under de kommande åren styrs EU:s verksamhet också av den fleråriga budgetramen för 2021–2027, det vill säga EU:s långtidsbudget. Budgeten fastställer hur mycket pengar EU har, hur pengarna används och hur utgifterna finansieras. Europeiska rådet uppmanar Finlands ordförandeskap att fortsätta arbetet så att Europeiska rådet kan diskutera frågan i oktober med sikte på att nå en överenskommelse före utgången av året.

Ett klimatneutralt EU som mål

EU förbereder sig att lämna in sin långsiktiga klimatstrategi till FN. Europeiska rådet lovar att slutföra sin politiska vägledning före utgången av året. Denna tidsplan fastställer också ramar för Finlands EU-ordförandeskap. Europeiska rådet uppmanar rådet och kommissionen att påskynda arbetet för att säkerställa en omställning till ett klimatneutralt EU i linje med Parisavtalet. Klimatneutralitet ska uppnås på ett sätt som bevarar EU:s konkurrenskraft, är rättvis för medborgarna och tar hänsyn till de nationella omständigheterna. En stor majoritet av medlemsländerna ansåg att målet ska vara att uppnå klimatneutralitet senast 2050 och att detta mål borde skrivas in i strategin.

”Människor förväntar sig att EU driver en ambitiös klimatpolitik. En sådan klimatpolitik ska Finland förespråka under sitt ordförandeskap, eftersom vi vill stärka människors, i synnerhet de ungas, tillförsikt inför framtiden. Varför är klimatförändringen det första ordet i vårt regeringsprogram? För att det i framtiden inte ska vara mänsklighetens sista ord”, sade Rinne.

Samarbete inom bekämpningen av hybridhot och inom de yttre förbindelserna

EU-länderna vill stärka sin förmåga att stå emot desinformation. Det är viktigt att öka medborgarnas medvetenhet och förbättra deras färdigheter i att identifiera missvisande information. Europeiska rådet betonar dessutom behovet att säkerställa en samordnad respons på hybrid- och cyberhot och stärka sitt samarbete med internationella partner.

Europeiska rådet diskuterade också yttre förbindelser med särskild fokus på betydelsen av det östliga partnerskapet och det strategiska partnerskapet med Afrika. EU-ländernas ledare uttryckte sin allvarliga oro över Turkiets olagliga borrningsverksamhet i östra Medelhavet. Därtill enades Europeiska rådet om förlängning av de restriktiva åtgärder som införts mot Ryssland. Förlängningen beror på att genomförandet av Minskavtalen inte framskridit.

En starkare ekonomisk och monetär union, lägre risker

Vid eurotoppmötet fredagen den 21 juni diskuterade EU-ländernas ledare arbetet med att fördjupa Ekonomiska och monetära unionen (EMU). Varje medlemsland ska även i fortsättningen ha det primära ansvaret för sin egen ekonomi.
Förhandlingar pågår som bäst om budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet, genom vilket man kan finansiera medlemsländernas strukturella reformer och offentliga investeringar. Syftet är att främja konkurrenskraft och euroområdets stabilitet. EU-ländernas ledare gav eurogruppen i uppdrag att fortsätta arbetet för att slutföra budgetinstrumentet för euroområdet, stärka Europeiska stabilitetsmekanismen och fullborda bankunionen.

Den andra mötesdagen avslutades med att EU27-ländernas ledare fick höra Europeiska rådets ordförande Donald Tusks och Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers lägesrapport om Storbritanniens EU-utträde. EU:s ståndpunkter är oförändrade: utträdesavtalet ska inte öppnas upp, och inga förhandlingar om de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien ska föras före utträdet.

EU-ländernas ledare ska fortsätta samtalen om utnämningarna till EU:s högsta poster vid ett extra möte den 30 juni.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (medierelationer), tfn 050 574 0956, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Mer information om Europeiska rådets möte
Mer information om eurotoppmötet
Mer information om utnämningar i EU:s institutioner (vnk.fi)