Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen: bedömningarna av propositionen om förlängning av giltighetstiden för ett kommunförsök för främjande av sysselsättningen är delvis bristfälliga, konsekvenserna för kommunerna bör preciseras

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.12.2021 9.16 | Publicerad på svenska 13.1.2022 kl. 15.41
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett sitt utlåtande till arbets- och näringsministeriet om utkastet till regeringens proposition om förlängning av giltighetstiden för lagstiftningen om genomförande av ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen.

Rådet för bedömning av lagstiftningen påpekar att det kan vara svårt att presentera konsekvenser av försöksprojektet och hur det fungerar eftersom lagändringen görs när försöksprojektet pågått endast en kort tid. Lagutkastet bör kompletteras med noggrannare beskrivningar av försöksprojektets resultat så här långt. Dessutom bör det syfte som anges i lagutkastet förtydligas ytterligare. Har utkastet till proposition samma syfte som det ursprungliga försöksprojektet eller är syftet med ändringen att möjliggöra och bereda en överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna?

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna är bristfällig. De ekonomiska konsekvenserna för kommunerna bör bedömas noggrannare i propositionen. Positivt i utkastet till proposition är att det öppet lyfts fram en orsak till att väsentliga kostnadseffekter saknas. Eftersom antalet svar på enkäten om kommunernas kostnader var lågt har det inte varit möjligt att ge några uppskattningar i lagutkastet. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att det förblir oklart om det skulle ha varit möjligt att i propositionsutkastet bedöma de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna på annat sätt än genom en enkät.

I lagförslaget bör också de samhälleliga konsekvenserna bedömas, till exempel vilka konsekvenser en förlängning av försöket har för de kunder som anlitar arbets- och näringstjänster. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat sitt utlåtande om regeringens proposition om en förlängning av giltighetstiden för lagstiftningen om genomförande av ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen.

Rådet anser att utkastet till regeringens proposition är bristfälligt med tanke på kraven i anvisningen om konsekvensbedömning av lagförslag. Utkastet till proposition bör korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.  

Mer information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417 och Annika Collin, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 046 923 1001