Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen: den administrativa bördan av förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism bör bedömas

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.11.2021 10.27 | Publicerad på svenska 13.1.2022 kl. 15.23
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett finansministeriet ett utlåtande om propositionen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. I propositionen har konsekvenserna bedömts på ett mångsidigt sätt, men propositionens administrativa börda borde vägas i förhållande till den nytta som bekämpningen av brott medför.

I utkastet till propositionen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism har konsekvenserna bedömts kvalitativt mångsidigt och omsorgsfullt för olika aktörer. Alternativ för att nå målen har också behandlats relativt detaljerat. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen fäster uppmärksamhet vid att man i propositionen noggrannare bör väga å ena sidan den administrativa börda som förslagen föranleder, å andra sidan den nytta som bekämpningen av brott medför. Exempelvis konsekvenserna för tiotusentals rapporteringsskyldiga företag bör preciseras. Det bör fogas konkreta exempel till propositionen. Vad innebär i praktiken till exempel skärpt rapporteringsskyldighet och riskbaserad bedömning för den rapporteringsskyldiga och kunden?

Syftet med propositionen är bland annat att förbättra genomförandet av direktivet och iakttagandet av de rekommendationer vars främsta syfte är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Rådet anser att det i propositionen bör göras en mer ingående bedömning av effekterna i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Utlåtandet från rådet för bedömning av lagstiftningen hänför sig till utkastet till regeringens proposition om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (finansministeriets projekt VM015:00/2020).

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition till vissa delar följer anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.   

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417 och Meri Virolainen, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen tfn 0295 160 202.