Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen: Det positiva kreditupplysningsregistret har beretts väl, men preciseringar i konsekvensbedömningarna skulle göra propositionsutkastet tydligare

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.12.2021 13.47 | Publicerad på svenska 13.1.2022 kl. 15.44
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett justitieministeriet ett utlåtande om propositionen om ett positivt kreditupplysningsregister.

Lagutkastet har huvudsakligen beretts väl. Utkastet innehåller en noggrann beskrivning av propositionens bakgrund, motivering, syfte och förslag till åtgärder.

I utkastet till lagförslag behandlas olika bedömningar av lagändringens konsekvenser ur väsentliga perspektiv, men det sätt som kostnader och nytta presenteras på bör ännu göras precisare. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att lagförslaget i den mån det är möjligt bör innehålla en grov kvantitativ bedömning av de fördelar som förslaget innebär för företagen. Propositionens presentation av de ekonomiska konsekvenserna blir tydligare om de riktgivande uppskattningarna av kostnaderna och nyttan för olika aktörer samlas i en tabell.

Rådet fäster uppmärksamhet vid de kostnader som konsumenterna kan bli tvungna att betala för regleringen. Lagutkastet innebär avsevärda kostnader för kreditgivarna. Avgifterna för att använda uppgifterna och bearbeta informationssystemen har indirekta konsekvenser även för konsumenterna, som blir tvungna att stå för en del av kostnaderna för regleringen. I lagutkastet bör de indirekta konsekvenser som kreditgivarnas kostnader har för konsumenterna behandlas på en allmän nivå.

De samhälleliga konsekvenserna har identifierats på ett mångsidigt sätt i lagutkastet, men konsekvenserna kan ännu preciseras. Till exempel kan lagförslaget i den mån det är möjligt innehålla en bedömning av om den tillsyn i efterhand som den registrerade själv utför i fråga om utlämnandet av uppgifter via ärendehanteringstjänsten kan ha en förebyggande inverkan på genomförandet av identitetsstölder eller påskynda observationen och ingripandet i dem. Dessutom bör även de språkliga konsekvenserna och konsekvenserna för minderåriga preciseras.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat sitt utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ett positivt kreditupplysningsregister och till vissa lagar som har samband med den.

Rådet anser att propositionsutkastet i huvudsak följer anvisningarna för konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att regeringens proposition kompletteras i överensstämmelse med utlåtandet innan den lämnas till riksdagen.

Mer information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417 och Annika Collin, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 046 923 1001