Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen: Konsekvenserna för konsumenterna bör preciseras i propositionsutkast om ändring av konsumentskyddslagen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.12.2021 12.48 | Publicerad på svenska 14.1.2022 kl. 10.20
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande till justitieministeriet om ett utkast till regeringsproposition med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna.

Syftet med propositionen är att genomföra EU:s direktiv om bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler (det så kallade omnibusdirektivet) och att i den nationella lagstiftningen föreskriva om begränsning av telefon- och hemförsäljning och striktare reglering av den. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att propositionsutkastet bör innehålla en mer omfattande bedömning av reformens konsekvenser för hushållen, eftersom ett centralt mål med reformen är att förbättra konsumenternas ställning.

I bedömningen av konsekvenserna för företagen bör också reformens konsekvenser för marknaden och konkurrensen mellan företagen behandlas mer ingående. Denna fråga tas upp endast kortfattat i propositionsutkastet, och i konsekvensbedömningen fokuseras det främst på eventuella kostnader för företagen.

I propositionsutkastet bör också ingå avsnitt om konsekvenser för myndigheterna och andra samhälleliga konsekvenser. Allmänt taget bör man i utkastet till proposition närmare följa den gruppering av konsekvenserna som anges i anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition till viss del följer anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.     

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Antti Moisio, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160198