Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen: Ministerierna måste rikta tillräckligt med resurser till lagberedningen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.3.2023 12.20
Pressmeddelande

Rådet för bedömning av lagstiftningen har utarbetat en översikt över kvaliteten på lagberedningen och på konsekvensbedömningarna av lagförslag 2022. Årsöversikten innehåller även iakttagelser om lagberedningen under Antti Rinnes och Sanna Marins regeringar.

Lagberedning är en av statsrådets viktigaste uppgifter, men detta syns inte i resurstilldelningen eller ledningen av lagberedningen. Rådet för bedömning av lagstiftningen har upprepade gånger fäst uppmärksamhet vid att lagberedningen görs i brådskande takt och med knappa resurser. Enligt rådets observationer är lagberedning ofta ensamarbete, vilket kan innebära att beredarna inte får tillräckligt med hjälp och stöd.

Enligt rådets observationer var bristerna i lagförslagen 2022 mycket likartade som under de föregående åren. I utlåtandena fästes mest uppmärksamhet vid kvantitativa bedömningar, bristfällig granskning av alternativ samt beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer. Det finns utrymme för förbättring bland annat i fråga om bedömningen av konsekvenserna för företag, identifieringen av konsekvenserna för olika människogrupper samt bedömningen av förändringar som hänför sig till informationshanteringen.

”Det kan skönjas en positiv utveckling i kvaliteten på konsekvensbedömningarna och lagberedningen, men det finns fortfarande utrymme för förbättring”, konstaterar ordföranden för rådet för bedömning av lagstiftningen Leila Kostiainen.
 
År 2022 gav rådet för bedömning av lagstiftningen sammanlagt 42 utlåtanden om lagförslag och ett utkast till statsrådets förordning. Rådet ger utlåtanden om de samhälleligt sett mest betydelsefulla och omfattande lagförslagen.

”Rekommendationerna i rådets utlåtanden beaktas inte i tillräcklig grad i de slutliga lagförslagen. Rådet har gett utlåtanden redan under sju år. Ministerierna borde redan kunna lägga upp tidsplanen för lagberedningen så att lagberedarna har tillräckligt med tid för finslipning efter att rådet gett sitt utlåtande”, säger Kostiainen.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har till uppgift att ge utlåtanden om lagförslag och deras konsekvensbedömningar. Rådet tar inte ställning till innehållet i lagförslaget, utan bedömer kvaliteten på konsekvensbedömningen. Målet är att förbättra nivån på lagberedningen och i synnerhet på konsekvensbedömningarna av lagförslag.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Annika Collin, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 046 923 1001