Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Lainsäädännön arviointineuvosto
Rådet för bedömning av lagstiftningen: Precisering behövs i fråga om vilka konsekvenser för de grundläggande och mänskliga rättigheterna som följer av lagen om tillsynen över social- och hälsovårdstjänster

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 18.5.2022 13.35 | Publicerad på svenska 17.6.2022 kl. 10.29
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om tillsynen över social- och hälsovårdstjänster. Propositionsutkastet ger en god uppfattning om målsättningen och de viktigaste förslagen. Propositionens konsekvenser har behandlats på ett rätt mångsidigt sätt, men konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna bör preciseras.

I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om tillsynen över ordnandet och produktionen av social- och hälsovårdstjänster. I den föreslagna nya lagen samlas bestämmelser om verksamhetsförutsättningar för social- och hälsovårdstjänster, proaktiv tillsyn, registrering, egenkontroll och metoder för reaktiv tillsyn.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna bör beskrivas noggrannare i utkastet till proposition. Vid produktionen av social- och hälsovårdstjänster bör i regel beaktas många grundläggande fri- och rättigheter, till exempel klienternas och patienternas jämlikhet och rätt till social trygghet samt tjänsteproducenternas egendomsskydd. Rådet påpekar att bedömningen av propositionens konsekvenser för de grundläggande och mänskliga rättigheterna inte kan ersättas med motiveringar till lagstiftningsordningen.

Propositionsutkastet bör innehålla en bedömning av konsekvenserna för tillhandahållandet av och tillsynen över tjänster för äldre, barn och personer med funktionsnedsättning. De förmår inte nödvändigtvis föra fram brister eller missförhållanden i tjänsterna, vilket innebär att tjänsteproducenternas egenkontroll och i sista hand tillsynsmyndigheternas ingripande är avgörande. De kan också ha begränsad förmåga att söka information om tjänsteproducenter i den offentliga informationstjänst som avses i lagförslaget. Blir det i och med den föreslagna nya lagen lättare för dessa människogrupper att få tillgång till de social- och hälsovårdstjänster som bäst lämpar sig för deras behov och till förebyggande tjänster?

Rådet efterlyser också en bedömning av de föreslagna bestämmelsernas konsekvenser för självständiga yrkesutövare, i synnerhet om en självständig yrkesutövare inte ansluter sig till en sådan gemensam tjänsteenhet som avses i lagförslaget. Enligt den föreslagna lagen ska även självständiga yrkesutövare i fortsättningen betraktas som tjänsteproducenter som måste registrera sig i det riksomfattande Soteri-registret över tjänsteproducenter, vilket sannolikt ökar dessa yrkesutövares administrativa börda jämfört med anmälningsförfarandet enligt den nuvarande lagstiftningen.

Rådets utlåtande hänför sig till regeringens proposition med förslag till lag om tillsynen över social- och hälsovårdstjänster (STM057:00/2021).

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition till viss del följer anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att propositionsutkastet korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Essi Römpötti, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 125

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som ger utlåtanden om utkast till regeringspropositioner och konsekvensbedömningarna i dem.