Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Regeringens förslag till anslag under huvudtiteln för statsrådets kansli 2022

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.9.2021 17.13 | Publicerad på svenska 28.9.2021 kl. 16.20
Pressmeddelande 549/2021

Under huvudtiteln för statsrådets kansli föreslås en anslagsnivå på 223 miljoner euro för 2022, vilket är 353 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2021. Budgeten för 2021 innehöll ett tilläggsanslag av engångsnatur på 350 miljoner euro för kapitalisering av Finavia Abp. Under huvudtiteln för statsrådets kansli ingår bland annat statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter, partistöden samt anslagen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.


För statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett anslag på 133 miljoner euro. Minskningen jämfört med budgeten för 2021 är 2 miljoner euro. Minskningen beror på att projekt som finansierades 2021 har avslutats och på tidigare sparbeslut.

För statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett tillägg på 0,550 miljoner euro för utgifter för förnyelse och underhåll av utrikesförvaltningens mötesteknik, för ombyggnad av statsrådets lokaler, för statsrådets översättnings- och språktjänster och för vidareutveckling av statsrådets gemensamma tjänstehanteringssystem (Virkku). För omkostnaderna föreslås dessutom ett anslag på 0,91 miljoner euro för planeringen av ett minnesmärke över president Koivisto och ett anslag på 0,085 miljoner euro för genomförandet av hundraårsjubileet av Ålands självstyrelse. Åren 2021–2022 har hundraårsjubileet av Ålands självstyrelse fått sammanlagt 0,188 miljoner euro i finansiering.

För ministrarnas och deras statssekreterares och specialmedarbetares löneutgifter föreslås 11,45 miljoner euro. Till stöd för partiverksamheten anvisas ett anslag på 35,6 miljoner euro.
För åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 föreslås 1,5 miljoner euro. Målet för åtgärdsprogrammet är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat.

För främjande av den sannings- och försoningsprocess som gäller samerna föreslås tilläggsfinansiering till ett belopp av 0,46 miljoner euro. Med anslaget stöds det arbete som utförs av den sannings- och försoningskommission för samer som ska tillsättas, särskilt vad gäller kommissionens sekretariat och utgifter för översättning och tolkning. Målet för kommissionens arbete är att sammanställa och synliggöra samernas erfarenheter av finska statens och olika myndigheters agerande.

För Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot föreslås ett anslag på 1,7 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 0,1 miljoner euro jämfört med 2021. Ökningen beror på att antalet medlemsstater har ökat.

För justitiekanslersämbetets omkostnader föreslås 3,8 miljoner euro.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Meri-Tuulia Pitkänen, chef för ekonomienheten, tfn 0295 160 414, statsrådets kansli