Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Resultatet av regeringens budgetförhandlingar gällande anslagen för statsrådets kansli

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.9.2020 17.28
Pressmeddelande

Regeringen enades om anslagen för statsrådets kansli 2021 under sina budgetförhandlingar.

Som anslagsnivå för statsrådets kanslis huvudtitel 2021 föreslås 222 miljoner euro, vilket är 3 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2020. Under huvudtiteln ingår bland annat statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter, statsunderstöden till partier samt anslagen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

För statsrådets kanslis omkostnader anvisas ett anslag på 130,4 miljoner euro. Anslagsökningen jämfört med budgeten för 2020 är 5,1 miljoner euro, och den föranleds i huvudsak av justeringar av Senatfastigheters hyror, lönejusteringar och ökade utgifter för statsrådets gemensamma IKT- och informationssäkerhetstjänster. I omkostnaderna beaktas också sparbeslut som fattats tidigare samt att projekt som finansierats 2020 avslutas.

I förslaget om anslag för statsrådets kanslis omkostnader anvisades 0,5 miljoner euro för planeringen av ett minnesmärke över president Koivisto, 0,5 miljoner euro för ett forskningsprojekt om finländarnas öde i Ryssland efter oktoberrevolutionen 1917 samt 0,1 miljoner euro för samordningen av hundraårsjubileet av Ålands självstyrelse.

För ministrarnas och deras statssekreterares och specialmedarbetares löneutgifter anvisas 11,5 miljoner euro. För understödjande av partiverksamhet anvisas 35,6 miljoner euro. Anslagsnivån är densamma som 2020.

För åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 föreslås 1,5 miljoner euro. Målet för åtgärdsprogrammet är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av dem som lider av dåligt inomhusklimat.
För Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot föreslås ett anslag på 1,6 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 0,2 miljoner euro jämfört med 2020. Anslagsökningen beror på att antalet medlemsstater har ökat.

För justitiekanslersämbetets omkostnader anvisas 3,9 miljoner euro.
Uppgifterna i pressmeddelandet kan ändras och är slutgiltiga efter statsrådets allmänna sammanträde den 5 oktober 2020.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Lauri Taro, chef för ekonomienheten, tfn 0295 160 481, statsrådets kansli