Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2020 har godkänts

Utgivningsdatum 19.12.2019 15.18
Pressmeddelande 685/2019

Statsrådet godkände utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2020 vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 19 december.

Målet för utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande är att säkerställa en stark och horisontell kunskapsbas som stöder det samhälleliga beslutsfattandet. Med hjälp av planen riktas utrednings- och forskningsverksamheten in på de fokusområden som är väsentliga med tanke på genomförandet av regeringsprogrammet för statsminister Marins regering.

Informationsbehoven i planen har identifierats vid ministerierna. Dessutom har en del av informationsbehoven tagits fram genom öppen samutveckling.

Planen omfattar nio fokusområden och för dem valda utrednings- och forskningsteman samt reserver för informationsbehov som fastställs senare:

  1. Ett ekonomiskt hållbart Finland
  2. Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden samt bostadspolitiken
  3. Finland – större än sin storlek i världen
  4. Den trygga rättsstaten Finland, utvecklingen av rättsstaten samt försvarspolitiken
  5. Ett livskraftigt Finland, utvecklingen av transportnätet samt jordbruket
  6. Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder
  7. Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland
  8. Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland
  9. Styrningssätt
  10. Informationsbehov som fastställs senare

Statsrådets kansli och ministerierna med ansvar för de olika temana ansvarar för genomförandet av utrednings- och forskningsplanen i samarbete med den arbetsgrupp som samordnar statsrådets forsknings-, framsyns- och utvärderingsverksamhet. För genomförandet av planen anvisas ett anslag på 11,05 miljoner euro. Planen omfattar fokusområden och teman inklusive kostnadsförslag för utrednings- och forskningsverksamheten och anger fördelningen av berednings- och styrningsansvar.

Urvalskriterierna för de utrednings- och forskningsprojekt som upphandlas är relevans och användbarhet, projektets kvalitet, projektgenomförarnas expertis och tillräckliga resurser samt kommunikation och informationshantering. Utrednings- och forskningsprojekten upphandlas genom öppen ansökan. Ansökningsomgången inleds den 20 december 2019, och det kommer att informeras separat om detta.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli