Finlands politik för Arktis

Finland vill vara en aktiv aktör som agerar hållbart i den arktiska regionen. Genom sin verksamhet i Arktis söker Finland tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning med respekt för den arktiska miljön. Utgångspunkterna för Finlands Arktispolitik fastställs i regeringsprogrammet.

Målen för Arktispolitiken fastställdes mer detaljerat i Finlands arktiska strategi som godkändes 2013. Den ledande tanken i strategin är att Finland ska vara en föregångare inom hållbar utveckling i regionen. I strategin granskas Finlands ställning i Arktis, nya möjligheter till handel, miljön, säkerheten och stabiliteten, de nordliga områdenas ställning, det internationella samarbetet och arktisk kompetens i vid bemärkelse. Främjandet av ursprungsfolkens rättigheter är en central del av Finlands politik för Arktis och för de mänskliga rättigheterna.

De huvudsakliga linjerna i strategin är fortfarande aktuella. I slutet av 2016 fastställde regeringen prioriteterna i strategin. Den uppdaterade versionen av strateginpreciserar Finlands roll och regeringens målsättningar i den arktiska regionens utveckling. Uppdateringen beaktar målen och prioriteterna i regeringsprogrammet och lyfter fram nya prioriteringar.

I mars 2017 godkände Juha Sipiläs regering en åtgärdsplan för uppdateringen. Åtgärdsplanen konkretiserar Finlands mål och gör i mån av möjlighet upp en tidsplan för dem.

I all verksamhet ska villkoren för hållbar utveckling uppmärksammas. Finland vill vara en central aktör och ta fram lösningar för utvecklingen i Arktis med hjälp av innovativa produkter och arbetssätt. Regeringen vill särskilt framhålla Finlands kompetens och kunnande när det gäller arktiska förhållanden, hållbar turism och infrastrukturella lösningar.

Som mål är att Finland ska vara en ledande aktör inom den internationella politiken för Arktis såväl inom Europeiska unionen som globalt. För Finland är EU en central aktör i den arktiska regionen och Finland understöder en kraftfullare EU-politik för Arktis. Finland strävar efter att utvecklandet av samarbetet i Arktis ska bli en av prioriteterna i EU:s yttre förbindelser. Europeiska unionens tredje meddelande om Arktis gavs 2016. De möjligheter som framställs i meddelandet ska utnyttjas till fullo. Finland ska aktivt påverka verkställandet av meddelandet.

Utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse framhåller också den arktiska regionens betydelse. Redogörelsen betonar Finlands roll som en aktör i regionen. Finland främjar stabilitet och säkerhet i den arktiska miljön både bilateralt och multilateralt. Finlands mål är ett omfattande samarbete i Arktiska rådet och Barentsrådet utifrån gemensamma normer.